Home > Vehicles > Truck

ราคารถกระบะรุ่นล่าสุดของฟอร์ด | รถทุกรุ่น | Ford ประเทศไทย

รถกระบะของฟอร์ด

Trucks

Ranger

528000 2.2 ลิตร 5

ราคาเริ่มต้นที่: 528,000

Ranger XLT

799000 2.2 ลิตร 8

ราคาเริ่มต้นที่: 799,000

Ranger Wildtrak

979000 2.2 ลิตร 4

ราคาเริ่มต้นที่: 979,000

FX4MAX

1189000 2.0 ลิตร 7

ราคาเริ่มต้นที่: 1,189,000

Raptor X

1729000 2.0 ลิตร 6

ราคาเริ่มต้นที่: 1,729,000