Home > Vehicles > Truck

ราคารถกระบะรุ่นล่าสุดของฟอร์ด | รถทุกรุ่น | Ford ประเทศไทย

รถกระบะของฟอร์ด

Trucks

Ranger

528000 2.2 ลิตร 2

ราคาเริ่มต้นที่: 528,000

Ranger XLT

799000 2.2 ลิตร 5

ราคาเริ่มต้นที่: 799,000

Ranger Wildtrak

979000 2.2 ลิตร 1

ราคาเริ่มต้นที่: 979,000

FX4MAX

1189000 2.0 ลิตร 4

ราคาเริ่มต้นที่: 1,189,000

Raptor

1699000 2.0 ลิตร 3

ราคาเริ่มต้นที่: 1,699,000