Reservation Support

ขั้นตอนการจองรถยนต์ฟอร์ดผ่านช่องทางออนไลน์ 

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการจองรถฟอร์ดของคุณ

 

 

Step-1

 

1.  ปรับแต่งรถฟอร์ดของคุณ

ก. เลือกรุ่นรถที่คุณต้องการ
ข. เลือกหรือออกแบบรถในแบบคุณ
ฃ. เลือกเเครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง
ค. เลือกสีภายนอก
ต. เลือก/ดู ภายในรถ
ฆ. เลือกแพ็คเกจและอุปกรณ์ตกแต่ง
ง. ดูสรุปข้อมูลการจอง

 

1.  ปรับแต่งรถฟอร์ดของคุณ

ก. ก. เลือกรุ่นรถที่คุณต้องการ
ข. เลือกหรือออกแบบรถในแบบคุณ
ฃ. เลือกเเครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง
ค. เลือกสีภายนอก
ต. เลือก/ดู ภายในรถ
ฆ. เลือกแพ็คเกจและอุปกรณ์ตกแต่ง
ง. ดูสรุปข้อมูลการจอง

 

Step-2

 

2.  บัญชีผู้ใช้งานฟอร์ดและเลือกผู้จำหน่าย

ก. สร้างบัญชีผู้ใช้งานฟอร์ดเพื่อดำเนินการจองรถผ่านช่องทางออนไลน์และรับข้อมูลสถานะการจอง
ข. บัญชีผู้ใช้งานฟอร์ดจะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบสถานะการจองและคำสั่งซื้อของคุณ
ฃ. หลังจากเข้าสู่ระบบ คุณจะเห็นผู้จำหน่ายใกล้บ้านคุณที่เราแนะนำ คุณสามารถเปลี่ยนผู้จำหน่ายที่คุณต้องการได้

 

2.  บัญชีผู้ใช้งานฟอร์ดและเลือกผู้จำหน่าย

ก. สร้างบัญชีผู้ใช้งานฟอร์ดเพื่อดำเนินการจองรถผ่านช่องทางออนไลน์และรับข้อมูลสถานะการจอง
ข.บัญชีผู้ใช้งานฟอร์ดจะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบสถานะการจองและคำสั่งซื้อของคุณ
ฃ. หลังจากเข้าสู่ระบบ คุณจะเห็นผู้จำหน่ายใกล้บ้านคุณที่เราแนะนำ คุณสามารถเปลี่ยนผู้จำหน่ายที่คุณต้องการได้ 

 

Step-2

 

3.  ตรวจสอบรายละเอียดการจอง และ ชำระเงินจอง

ก. ตรวจสอบรายละเอียดการจองพร้อมกับผู้จำหน่ายที่คุณเลือกหรือเปลี่ยนและดำเนินการชำระเงินจอง

ข. ตรวจสอบรายะเอียดการชำระเงินและยืนยัน .

 

3. ตรวจสอบรายละเอียดการจอง และ ชำระเงินจอง

ก. ตรวจสอบรายละเอียดการจองพร้อมกับผู้จำหน่ายที่คุณเลือกหรือเปลี่ยนและดำเนินการชำระเงินจอง

ข. ตรวจสอบรายะเอียดการชำระเงินและยืนยัน 

 

Step-4

 

4.  ทำการจองสำเร็จ

ก. ผู้จำหน่ายของคุณจะติดต่อเพื่อดำเนินการและเราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อรถของคุณอยู่ในสถานะกำหนดส่งมอบ
 

4.  ทำการจองสำเร็จ

ก. ผู้จำหน่ายของคุณจะติดต่อเพื่อดำเนินการและเราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อรถของคุณอยู่ในสถานะกำหนดส่งมอบ

 

ทำการจอง

 

 

คำถามที่พบบ่อย