อุปกรณ์ Apple ใดบางทีใชงานรวมกันไดกับ SYNC4A

SYNC 4A เขากันไดกับผลิตภัณฑ์ Apple เกือบทังหมด

อยางไรกตาม ไมสามารถใชไดกับอุปกรณ์ Apple ทีใชขัวตอแบบ 30-pin ทีผลิตกอนปี 2012