หาก Android Auto ใชงานไมไดกับ SYNC4A ควรทำอยางไร

หากคุณกำลังมีปัญหากับ Android Auto ใหทำตามเคลดลับการแกปัญหาทัวไปตอไปนี้:

  • ตรวจสอบใหแนใจวาไดติดตั Android Auto บนโทรศัพทของคุณแล
  • ตรวจสอบวาโทรศัพท์ Android ของคุณมี Lollipop 5.0 หรือใหมกว
  • ตรวจสอบวาการตังคาโทรศัพทของคุณถูกตองโดยอางอิงจาก Google's Android Auto Support Website.
  • ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณ์ Android ของคุณเชือมตอกับ SYNC านบลูทูธ และติดตั Android Auto บนโทรศัพทของคุณแล
  • รีสตารทโทรศัพทของคุณ
  • พยายามรีเซตโมดูล SYNC
  • หากการแกไขปัญหาดวยการเชือมต Bluetooth มเหลว ใหลองเชือมตอกับ SYNC วยสาย USB คุณภาพสูง

อมูลเพิมเติม

ควรทำอย่างไรหาก Android Auto ไม่เชื่อมต่อกับ SYNC4A