ตรวจสอบเวอรชันซอฟตแวร์ SYNC4A ได้อย่างไร

คุณสามารถตรวจสอบเวอร์ชันซอฟต์แวร์ SYNC ของคุณได้ผ่านหน้าจอ SYNC ของรถคุณ

แตะเลือกรูปรถบนหน้าจอ SYNC ของรถคุณ

เลือก การตั้งค่า

เลือก ทั่วไป

เลือก เกี่ยวกับ SYNC เพื่อดูเวอร์ชันซอฟต์แวร์ปัจจุบันของคุณ

SYNC 4A screen with the four steps marked in red