ควรทำอยางไรหาก Android Auto ไมเชือมตอกับ SYNC4A

ขณะนี้คุณอาจประสบปัญหาการเชื่อมต่อแบบมีสายหรือไร้สาย หากคุณกำลังใช้แอป Android Auto กับระบบ SYNC 4A ของคุณ ทั้งนี้เนื่องมาจากการอัปเดต Android Auto ล่าสุดเป็นเวอร์ชัน 6.4.411714

ปัญหาการเชื่อมต่อไร้สาย

 1. ลบโทรศัพท์ที่จับคู่ของคุณโดยใช้ SYNC

  • เลือก ไอคอนรถ (Vehicle) บนหน้าจอ SYNC ของรถคุณ

  • เลือก การตั้งค่า (Settings)

  • เลือก รายการโทรศัพท (Phone List)

  • เลือก โทรศัพท์ (Phone) 

  • กด ลบ (ไอคอนถังขยะ)

 2. ทำการรีเซ็ตโมดูล SYNC

 3. ปิดโทรศัพท์อย่างสมบูรณ์เป็นเวลา 1-2 นาที

 4. เปิดโทรศัพท์ของคุณอีกครั้ง

 5. เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับพอร์ต USB ในรถของคุณเพื่อจับคู่โทรศัพท์กับ SYNC

 6. เปิดใช้งาน Android Auto 

  • แตะไอคอนรถบนหน้าจอ SYNC ของรถคุณ

  • เลือก การตั้งค่า(Settings)

  • เลือก การตั้งค่า Android Auto

  • เลือก เปิดใช้ Android Auto

หากวิธีนี้แก้ปัญหาไม่ได้ ให้เชื่อมต่อโทรศัพท์กับพอร์ต USB สำหรับความสามารถของ Android Auto

ปัญหาการเชื่อมต่อ USB

หากโทรศัพท์ Android รีบูตเมื่อเชื่อมต่อกับ SYNC ผ่านสาย USB ให้อัปเดต Chrome เป็น 88.0.4324.181 หรือใหม่กว่า

หมายเหตุ: ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณสามารถช่วยเหลือคุณได้หากคุณประสบปัญหาในการอัปเดตอุปกรณ์