สังงาน SYNC วยเสียงไดอยางไร

านสามารถใชคำสังเสียงของระบบสังงานดวยเสียงอัจฉริยะ SYNC เพือใชงานวิทยุ โทรศัพทการควบคุมอุณหภูมิ และอืนๆ บน SYNC รุนทีรองรับ