Ford Academy คืออะไร

พนักงานทีเปียมความสามารถในศูนย์ฟอร์ดเปนหัวใจสำคัญในการสรางความสำเรจของฟอร์ด ซึงนำไปสู่การจัดทำโปรแกรมการฝึกอบรมที่ไดรับการรับรองโดยฟอร์ด ซึงพนักงานทีเข้ารับการฝึกอบรมคือพนักงานในส่วนงานขายและสวนบริการงานซอม

โปรแกรมการฝึกอบรมนีมีวัตถุประสงคเพือยกระดับความเปนมืออาชีพของพนักงานฟอร์ดวยการฝึกอบรมทังในเชิงเทคนิคและในดานอืนๆ อยางครอบคลุม

ความมุงหมายและวัตถุประสงค์ของโปรแกรมการฝึกอบรมที่จัดจะแตกตางกันไปตามหนาทีความรับผิดชอบของแตละตำแหนงงาน แตสิงทีเหมือนกันซึงตองมีในทุกการฝึกอบรม คือ การใหความสำคัญกับประสบการณของลูกคาเปนหลัก การฝึกอบรมพนักงานมีวัตถุประสงค์ทีองการมุงเนนการมอบประสบการณทีดีทีสุดใหแกลูกคาในทุกครังทีติดตอรับบริการกับฟอร์ด

สถาบันการฝึกอบรม Ford Academy อตังขึนในปี 2007 ตามวิสัยทัศนของ Ford ประเทศไทยในการมอบประสบการณ์การฝึกอบรมที่พลิกโฉมไปจากเดิมสำหรับผู้จำหนาย เพือสรางขอไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจทียังยืน สถาบันการฝึกอบรมไดยึดโยงเครือขายผูจำหนายเพื่อนำเสนอโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพการบริการเป็นหลัก ซึงเปนโปรแกรมการฝึกอบรมพืนฐาน และโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการฝึกอบรมทีมุงเนนเฉพาะเรืองในระยะเวลาอันสั โปรแกรมการฝึกอบรมเกียวกับผลกระทบทางธุรกิจ มีใบประกาศนียบัตรและใบรับรองการจบหลักสูตร การจัดการทางธุรกิจ และการดูแลและการขายรถยนต์อีกดวย