Ford Motor Company

อมูลองคกรประเทศไทย

ฟอร ประเทศไทย เปนศูนย์กลางการดำเนินธุรกิจของฟอร์ มอเตอรคัมปะนี ทังการผลิต การกระจายสินค การขาย และการบริการหลังการขาย โดยฟอรดนับเปนหนึงในบริษัทยานยนตทีเปนผูลงทุนรายใหญทีสุดในประเทศไทยดวยมูลคาการลงทุนสะสมกว 3,400 านเหรียญสหรัฐหรือราว 1 แสนลานบาท

เครือขายบริษัทของฟอร มอเตอรคัมปะนี ในประเทศไทยประกอบดวย บริษัท ฟอร เซลสแอนดเซอรวิส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ฟอร โอเปอเรชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด, ฟอร เซอรวิส (ประเทศไทย) จำกัด และโรงงานผลิตรถยนตระดับโลก 2 แห ไดแกบริษัทฟอร มอเตอรคัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ โรงงานฟอร ไทยแลนดแมนูแฟคเจอรริ (เอฟทีเอ) และบริษัทออโตอัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (เอเอที) การดำเนินธุรกิจของฟอร์ดในประเทศไทยจึงครอบคลุมการผลิตและการประกอบรถยนต์ การตลาด การขาย และการใหบริการหลังการขาย

ในปี พ.ศ. 2562 ฟอร มอเตอรคัมปะนี ไดจัดตังกลุมตลาดนานาชาติ (International Markets Group - IMG) ซึงรวมกลุมตลาดทีหลากหลายจากทัวทุกมุมโลกเขาดวยกัน โดยมีตลาดหลักประกอบดวย ออสเตรเลีย อินเดีย แอฟริกาใตไทย และตลาดทีบริหารงานโดยผูจำหนาย โดยมีประเทศไทยเปนหนึงในตลาดระดับโลกทีสำคัญของกลุมตลาดนานาชาติ และจะยังคงเปนหนึงในศูนยกลางการผลิตหลักของฟอร

ในปี พ.ศ. 2565 ประเทศไทยไดาวขึนเปนสำนักงานใหญประจำภูมิภาคของกลุมตลาดนานาชาติ โดยเปนศูนยกลางการผลิตและเป็นฐานปฎิบัติการหลักของฝ่ายปฏิบัติการกลุมตลาดนานาชาติ (IMG Operations) และฝายบริหารกิจการกลุมผลิตภัณฑ์ ประเภทรถกระบะสำหรับตลาดโลก (Global Trucks Enterprise Product Line Management - EPLM) อีกทังยังเปนศูนยความเปนเลิศดานการสือสารการตลาดของกลุมตลาดนานาชาติ

ยอดขายและความสำเรจของฟอรดในประเทศไทยทีเติบโตอยางรวดเรวเปนผลมาจากฟอร เรนเจอรทีไดสรางนิยามใหมใหกับตลาดรถกระบะ และฟอร เอเวอเรสตเอสยูวี หรือรถยนตอเนกประสงคขนาดกลาง โดยสามารถทำยอดขายไดดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวมและขยายส่วนแบงตลาดใหเติบโตขึนอยางตอเนือง ตังแตปี พ.ศ. 2556

ฟอรดยังมุ่งรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของฟอร์ดในประเทศไทย วยการขยายเครือขายผูจำหนายอยางตอเนือง โดยปัจจุบัน ฟอรดมีเครือขายผูจำหนาย 180 โชวรูมทัวประเทศ

ในปัจจุบัน ฟอรดนับเปนหนึงในบริษัทยานยนตผูลงทุนรายใหญทีสุดในประเทศไทย วยมูลคาการลงทุนสะสมตังแตปี พ.ศ. 2538 รวมกว 3,400 านเหรียญสหรัฐ โดยตังแตปี พ.ศ. 2550 ฟอรดไดลงทุนมากกว 1.7 านเหรียญสหรัฐ เพื่อขยายฐานการผลิตและศูนย์กลางการสงออกสำคัญระดับโลก ในมูลคาดังกลาวยังรวมถึงการลงทุนกว 377 านเหรียญสหรัฐ ในปี พ.ศ. 2554 เพือพัฒนาและขยายไลนการผลิตรถกระบะทีโรงงานออโตอัลลายแอนซประเทศไทย (เอเอที) เพือผลิตรถฟอร เรนเจอรใหมและฟอร เอเวอเรสตใหม่ และยังรวมถึงการลงทุนเพิ่มเติมอีก 450 านเหรียญสหรัฐ ในปี พ.ศ. 2555 สำหรับโรงงานฟอร ไทยแลนดแมนูแฟคเจอรริ (เอฟทีเอ) ในจังหวัดระยอง นอกจากนีในปี พ.ศ. 2558 ฟอรดยังลงทุนเพิมเติมอีก 186 านเหรียญสหรัฐ เพือเพิมกำลังการผลิตฟอร เรนเจอรทีโรงงานเอฟทีเอ เพือรองรับกับความตองการของลูกคาทีเพิมขึนทัวทังภูมิภาค

ในปี พ.ศ. 2564 ฟอร มอเตอรคัมปะนี ไดประกาศการลงทุนครังใหญทีสุดของฟอรดในประเทศไทยนับตังแตเริมดำเนินธุรกิจในไทยกว 25 ปี วยมูลคาการลงทุนถึง 900 านเหรียญสหรัฐ หรือราว 28,000 านบาท เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีอันลำสมัย ทังทีโรงงานฟอร ไทยแลนดแมนูแฟคเจอรริ (เอฟทีเอ) ซึงฟอรดเปนเจาของ และโรงงานรวมทุน ออโตอัลลายแอนซประเทศไทย (เอเอที) เพื่อรองรับการผลิตรถกระบะฟอร์ เรนเจอรและรถยนตนังอเนกประสงคฟอร เอเวอเรสตเจเนอเรชันใหมขับเคลือนกลยุทธ์ Ford+ (ฟอร พลัส) เพือสรางการเติบโตและเพิมคุณคาของบริษัท โดยโรงงานเอฟทีเอ มีกำลังการผลิตรถรวมอยู่ที่ 135,000 คันตอปี ในขณะที่โรงงานเอเอทีมีกำลังการผลิตรถรวมอยู่ที่ 270,000 คันตอปี

ฟอรดใหความสำคัญกับการสรางความแขงแกรงใหกับชุมชนทีฟอรดดำเนินธุรกิจอยูานการทำกิจกรรมเพือสังคมที่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนทัวประเทศไทย ฟอรดไดจัดทำโครงการ Ford Driving Skills for Life หรือ ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย ซึงเปนโครงการเพือสังคมของฟอรดทัวโลกทีใหความรูานการขับขีปลอดภัย ในประเทศไทย ฟอรดไดจัดอบรมโครงการใหกับผูสนใจโดยไมมีคาใชาย รวมแลวกว 13,000 ราย ทัวประเทศ ตังแตปี พ.ศ. 2551

ฟอรดยังไดบริจาครถยนตฟอร สิงของจำเป ทรัพยากรบุคคล และเงินสนับสนุน เพือชวยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติในประเทศไทย อีกทังยังสนับสนุนการสรางสรรค์ผลงานนวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใหกับนักเรียนไทย ภายใตโครงการทุนการศึกษา Ford+ Innovator Scholarship และโครงการ เปลียนความรู้...สูอาชีพ ทีฟอรดจัดทำร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เพื่อฝึกฝนและพัฒนาทักษะการเป็นช่างเทคนิคในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเขมข ทังจากหองเรียน และการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงที่โรงงานฟอร ไทยแลนดแมนูแฟคเจอริ นอกจากนีฟอรดยังมุงมันในการอนุรักษสิงแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนอยางยังยืน วยกิจกรรมเพือสังคมของอาสาสมัครฟอรดทัวโลกในโครงการ Water Go Green

นอกจากนีกองทุน ฟอร มอเตอรคัมปะนี หนวยงานเพือสังคมของ ฟอร มอเตอรคัมปะนี ยังไดอตั ศูนยการเรียนรูฟอรดเพือชุมชนและสิงแวดลอม (FREC) ในชุมชนนางเลิ กรุงเทพฯ เมือเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2562 ศูนย์ FREC กรุงเทพฯ นีเปนความรวมมือระหวางกองทุนฟอร มอเตอรคัมปะนี และหนวยงานเอนจีโอหลายองคกร โดยมีเปาหมายใหชุมชนสามารถเขาถึงทรัพยากรและความชวยเหลือตามความต้องการและวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนใหดียิงขึ