Home > Privacy Policy

Ford Thailand

นโยบายการรักษาความปลอดภัยข้อมูล

บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด “ฟอร์ด” ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องมีความรับผิดชอบอย่างสูงต่อการจัดการรักษาความปลอดภัยข้อมูลลูกค้า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับฟอร์ดแล้ว เราเคารพสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นที่สุด เรามีนโยบายและกระบวนการในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักสิทธิส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของฟอร์ด จะครอบคลุมการปฏิบัติงานต่างๆ ทั้งหมดของฟอร์ดต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับมา ไม่ว่าจะเป็นวิธีการในการเก็บข้อมูล,
จุดประสงค์ในการนำข้อมูลไปใช้และผู้ที่มีสิทธิ์ในการรับรู้ข้อมูลเหล่านั้น

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคลคือ ข้อมูลใดๆ ที่บ่งบอกความเป็นท่าน ตัวอย่างเช่น ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลแอดเดรส

บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร และจะนำไปใช้อย่างไร

แหล่งข้อมูลหลักสำหรับฟอร์ดในการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ามาจากผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการของฟอร์ดเอง ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ จากฟอร์ด ผู้จำหน่ายของฟอร์ดจะขอเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างจากท่านเพื่อที่บริษัทฯ จะได้สามารถ:

 • บันทึกข้อมูลการซื้อรถยนต์ฟอร์ดของท่านไว้เพื่อผลประโยชน์ในการรับประกัน
 • บันทึกข้อมูลการซื้อผลิตภัณฑ์ฟอร์ดของท่านไว้เพื่อผลประโยชน์ในการลงทะเบียน
 • แจ้งให้ท่านรับทราบถึงการจัดรายการพิเศษต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ฟอร์ดของท่าน
 • เอื้อประโยชน์ในการให้บริการและความช่วยเหลือ Ford Roadside Assistance สำหรับท่าน
 •  ติดต่อท่านเพื่อขอสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการของฟอร์ด

และหากท่านต้องการ เราก็สามารถใช้ข้อมูลของท่านในการแจ้งข้อมูลของสินค้าและบริการหรือข้อเสนอพิเศษที่อาจเป็นประโยชน์สำหรับท่านให้ทราบเป็นระยะ บริษัทฯ ยังอาจจะขอเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากธุรกรรมต่างๆ ที่ท่านได้กระทำไว้กับเราโดยตรงโดยผ่านทางศูนย์ติดต่อของเรา, ศูนย์บริการลูกค้า, เว็บไซต์หรือวารสารทางอินเทอร์เน็ต และเมื่อบริษัทฯ จะขอเก็บข้อมูลจากทางนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบเสมอว่าจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ทำอะไร อย่างไร และกับใคร

จะเกิดอะไรขึ้น หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทฯ

โดยหลักการทั่วๆ ไปก็คือ ท่านไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ที่จะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทฯ อย่างไรก็ดี หากท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เราก็อาจจะไม่สามารถแจ้งข้อมูลของสินค้าและบริการต่างๆ ให้กับท่านได้ ตัวอย่างเช่น หากท่านไม่ได้ระบุประเภทและรุ่นของสินค้าที่ท่านซื้อไป บริษัทฯก็จะไม่สามารถแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะมีประโยชน์ต่อสินค้าที่ท่านซื้อไปได้

บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับใครบ้าง

ฟอร์ดจะไม่แบ่งปัน จำหน่าย หรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ กับบริษัทอื่นใดเพื่อการใช้งานขององค์กรโดยไม่แจ้งทางเลือกให้กับคุณล่วงหน้า เราแบ่งปันอีเมลเข้ารหัสจากฐานข้อมูลการตลาดของเรากับคู่ค้าด้านการโฆษณาทางโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook เพื่อที่คู่ค้าเหล่านี้จะสามารถสร้าง “กลุ่มเป้าหมายที่ตรงกับสื่อโฆษณา” และสามารถนำเสนอชิ้นงานโฆษณาในฐานะตัวแทนของสมาชิกของคู่ค้าเหล่านั้นได้ การระบุตัวสมาชิกเหล่านี้สามารถกระทำได้เมื่อคู่ค้าโซเชียลมีเดียของเราทำการจับคู่ข้อมูลเข้ารหัสของเรากับข้อมูลเข้ารหัสของสมาชิกเหล่านั้น ฟอร์ดปฏิบัติงานร่วมกับบริษัทผู้ให้บริการต่างๆ หลายบริษัทในหลากหลายหน้าที่ อาทิเช่น บริการส่งไปรษณีย์, การขนส่งสินค้า, การวิเคราะห์แนวโน้มการตลาด และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และในบางครั้ง การที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้ลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางประการของลูกค้าให้กับบริษัทผู้ให้บริการเหล่านั้น และเมื่อไรก็ตามที่การเปิดเผยข้อมูลนี้จำเป็นต้องกระทำ ฟอร์ดและบริษัทผู้ให้บริการจะให้ความแน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการเปิดเผยไปนั้น จะสามารถนำไปใช้ได้เฉพาะกับงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น และการปฏิบัติใดๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยสิทธิส่วนบุคคล และในบางกรณี บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลทางสถิติบางอย่างแก่หน่วยงานราชการ ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้ก็อาจจะรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านและลูกค้าท่านอื่นๆ อย่างไรก็ดีบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่บ่งบอกว่าท่านเป็นลูกค้าของบริษัทฯ

ฟอร์ดจะดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างดีตลอดเวลา ให้ปลอดภัยจากการใช้ การเปิดเผย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาต ฟอร์ดฝึกอบรมให้พนักงานทุกคนรับรู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของตน ซึ่งจะมีผลต่อการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ เป็นอย่างดี มีเพียงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ในการรับรู้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ และสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ในขอบเขตหน้าที่ตามความรับผิดชอบเท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกจำหน่ายไปยังองค์กรอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง และฟอร์ดจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับองค์กรอื่นใด เว้นแต่หน่วยงานของบริษัทผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ระบุไว้ข้างต้น) เท่านั้น

 

บริษัทฯ ปฏิบัติอย่างไรกับข้อมูลที่ท่านแจ้งไว้ในใบสมัครงาน

หากท่านส่งใบสมัครงานเข้ามายังฟอร์ด เราก็จะใช้ข้อมูลนั้นประกอบการพิจารณาการสมัครของท่าน เช่นอาจจะเปิดเผยข้อมูลบางประการในใบสมัครนั้นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจุดประสงค์ในการคัดเลือกบุคลากร เช่น การจัดทดสอบวัดความสามารถ, การตรวจสุขภาพ และกิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ต่างๆ ในการสมัครงานนั้น ท่านอาจจะต้องกรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพ และในบางกรณีท่านอาจจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพด้วย ซึ่งในกรณีนี้ ท่านจะได้รับการขอให้ยื่นความจำนงอนุญาตให้ฟอร์ดสามารถเปิดเผยข้อมูลในแบบสอบถามของท่านกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดตรวจสุขภาพนั้นๆ และอนุญาตให้หน่วยงานนั้นรายงานผลการตรวจสุขภาพของท่านให้ทางฟอร์ดทราบ ฟอร์ดยังจะขอรับความยินยอมจากท่านในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหน่วยงานอื่นๆ ที่ทำงานให้กับฟอร์ด ในกรณีที่ท่านอาจจะได้รับการพิจารณารับเข้าทำงานในองค์กรนั้นๆ ซึ่งอาจจะต้องการคุณสมบัติและประสบการณ์ที่ตรงกับท่านมากกว่า

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มีถูกต้องหรือไม่

ฟอร์ดจะพยายามรักษาสภาพความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ เชื่อมั่นในความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้แจ้งไว้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ฟอร์ดขอความกรุณาท่านช่วยติดต่อกลับมาแจ้งในกรณีที่พบว่าข้อมูลที่บริษัทฯ มีไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง หรือต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใดๆ ท่านสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

 

ท่านจะเข้าไปปรับแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บไว้ได้อย่างไร

บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ มี เพื่อให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด และหากบริษัทฯ ไม่สามารถให้ท่านเข้ามาตรวจสอบข้อมูลในส่วนหนึ่งส่วนใดได้ ก็จะแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุผลว่าเพราะอะไร หากท่านต้องการการตรวจสอบความถูกต้องหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่าน โปรดติดต่อบริษัทฯ โดย:

 • โทรศัพท์ไปยัง ศูนย์บริการลูกค้า ในกรุงเทพมหานคร ที่ โทร: 66 (0) 2686-5899 และ ในต่างจังหวัด ที่ โทร: 1-800-225-449 (ต่างจังหวัดโทรฟรี)
 • ติดต่อผ่านเว็บไซด์ www.ford.co.th
 • ส่งจดหมายไปยังศูนย์บริการลูกค้า
  บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด 
  98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิต ทาวเวอร์ ชั้น 11-12 และ 14 ยูนิต 1410-12
  ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทร: 66 (0) 2686 4000
  โทรสาร : 66 (0) 2661 8344
ควรจะติดต่อใครเมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของฟอร์ดไม่


หากท่านมีข้อสงสัยประการใดต่อการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของฟอร์ด โปรดส่งจดหมายไปยังศูนย์บริการลูกค้า

บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิต ทาวเวอร์ ชั้น 11-12 และ 14 ยูนิต 1410-12
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร: 66 (0) 2686 4000
โทรสาร : 66 (0) 2661 8344เราจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่ได้รับจดหมายจากท่าน และจะดำเนินการตามคำร้องขอของท่านตลอดจนแจ้งให้ท่านรับทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการแก้ไขปัญหาต่างๆ

การเปลี่ยนแปลงที่มีต่อนโยบายการรักษาความลับของข้อมูล

ฟอร์ดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ข้อมูลล่าสุดของนโยบายฯ มีให้ตรวจสอบตลอดเวลาที่ www.ford.co.th

ข้อผูกมัดการรักษาความลับของข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการรักษาปลอดภัยข้อมูลของ บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารนี้จะอธิบายถึงนโยบายของฟอร์ดในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปริมาณและชนิดของข้อมูลที่ได้รับขึ้นอยู่กับการใช้งานในเว็บไซต์ของท่าน และเว็บไซต์นี้ก็ยังมีลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ อีกด้วย อย่างไรก็ดี นโยบายนี้จำกัดขอบเขตเพียงแค่ภายในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ท่านควรจะอ่านทำความเข้าใจกับเนื้อหาการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของเว็บไซต์ต่างๆ ที่ขอรับข้อมูลของท่านไปให้เป็นอย่างดี

การใช้เว็บไซต์ทั่วไป

ข้อมูลที่เราสามารถเก็บได้จากการใช้เว็บไซต์ทั่วไปของท่านก็คือชื่อของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต, ชื่อของเว็บไซต์ที่แจ้งข้อมูลของท่านมายังบริษัทฯ, หน้าเว็บต่างๆ ที่ท่านเลือกดูและวันเวลาของการใช้เว็บไซต์ต่างๆ ของท่าน บริษัทฯ นำข้อมูลในส่วนนี้ไปเป็นประโยชน์ในทางสถิติ และการวัดความนิยมของกิจกรรมบนเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อปรับปรุงให้เป็นประโยชน์ต่อผู้เยี่ยมชมมากที่สุด ในการใช้เว็บไซต์ปกตินั้น บริษัทฯ จะไม่สามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, ที่อยู่ทางไปรษณีย์, อีเมลแอดเดรส หรือเบอร์โทรศัพท์ได้

การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

มีหลายกรณีที่ฟอร์ดจะร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อจุดประสงค์ในการให้บริการและติดต่อสื่อสาร (เช่น การส่งรายละเอียดของโปรโมชั่น และใบปลิวต่างๆ ทางไปรษณีย์) ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, ที่อยู่ทางไปรษณีย์, อีเมลแอดเดรส, ชนิดของคำร้องและข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ จะถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีโดยฟอร์ด และนำมาใช้เพื่อดำเนินการต่างๆ ตามคำร้องขอของท่าน หากท่านระบุไว้ว่าไม่ประสงค์จะให้ข้อมูลที่ให้ไว้นี้ถูกนำไปใช้ในการติดต่อกับท่านในอนาคต ข้อมูลก็จะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อการนั้น ข้อมูลที่ท่านให้ไว้นั้นจะถูกนำไปใช้เพื่อปรับปรุงบริการที่ฟอร์ดมีต่อท่าน และจะไม่ถูกใช้โดยหน่วยงานอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นอันขาด ในบางกรณี ข้อมูลของท่านที่ฟอร์ดมีอยู่อาจจะถูกโอนไปเก็บยังศูนย์รักษาความปลอดภัยของฟอร์ดที่ต่างประเทศ ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นจะได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของฟอร์ดหรือต้องการสำเนาของนโยบายการรักษาความลับของข้อมูลของฟอร์ด โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าฟอร์ดในกรุงเทพมหานคร ที่ โทร: 66 (0) 2686-5899 และในต่างจังหวัด ที่ โทร: 1-800-225-449 (ต่างจังหวัดโทรฟรี)

 

ลิงก์ Cookies และการใช้งาน เว็บไซต์ฟอร์ด

เว็บไซต์ฟอร์ดประกอบด้วยลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับเว็บไซต์ฟอร์ดเท่านั้น ไม่รวมถึงเว็บไซต์อื่นใดที่มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของฟอร์ด  เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ฟอร์ดใช้เทคโนโลยี อาทิ “Cookies”, “Pixel Tags”  และ “Java Code” บนเว็บไซต์ฟอร์ดและในอีเมลต่าง ๆ ที่คุณได้รับจากเรา การใช้  “Cookies”, “Pixel Tags” และ “Java Code”  เป็นมาตรฐานอย่างหนึ่งของอุตสาหกรรม ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของการโฆษณาของเราและวิธีการใช้งานเว็บไซต์ฟอร์ดของผู้เยี่ยมชมได้ “Cookies” คือหน่วยข้อมูลขนาดเล็กชนิดหนึ่งที่เก็บไว้บนเว็บเบราว์เซอร์ในระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณเลือก เว็บไซต์ฟอร์ดจะเก็บรักษาชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของคุณไว้ใน “Cookies” เพื่อให้คุณสามารถล็อกอินได้โดยอัตโนมัติเมื่อกลับเข้าใช้งาน “Cookies” ของเว็บไซต์ฟอร์ดจะไม่เก็บข้อมูลที่อยู่อีเมลหรือข้อมูลส่วนตัวอื่นใดของคุณ

เราใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อจัดทำสถิติและวัดกิจกรรมบนเว็บไซต์เพื่อนำไปพัฒนาประโยชน์เมื่อลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ในระหว่างการใช้งานเว็บไซต์ตามปกติ เราจะไม่รวบรวมหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว อาทิ ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ ของคุณ

แต่ละครั้งที่คุณเข้ามายังเว็บไซต์ฟอร์ด เซิร์ฟเวอร์ของฟอร์ดอาจส่งข้อมูลบางอย่างรวมถึงโฆษณาที่สอดคล้องกับความต้องการของคุณโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่เก็บไว้ใน Cookies ของคุณ ผู้ขายบุคคลที่สามอาจแสดงผลโฆษณาของเราทางเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตและนำเสนอโฆษณาเหล่านี้โดยอ้างอิงจากการการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรารวมทั้งกิจกรรมอื่นบนอินเทอร์เน็ตก่อนหน้านี้ของผู้ใช้ นอกจากนี้ ฟอร์ดอาจมีการใช้ข้อมูลการวิเคราะห์ที่ได้จากผู้ขายบุคคลที่สามเพื่อให้ข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแคมเปญโฆษณาของเรา

การโฆษณาบนพื้นฐานความสนใจทางอินเทอร์เน็ต

เราอาจมีการอนุญาตให้คู่ค้าด้านการโฆษณาซึ่งเป็นบุคคลที่สาม อาทิ Facebook สามารถเข้ามาติดตั้งระบบติดตามการใช้งานเว็บไซต์และเทคโนโลยีการเก็บข้อมูล (อาทิ Cookies, Web Beacons และ Pixels) บนบางหน้าของเว็บไซต์นี้ เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ (อาทิ IP Address, หน้าเพจที่คุณเข้าชม หรือ เวลาในการเข้าชมเว็บไซต์ เป็นต้น) คู่ค้าบุคคลที่สามเหล่านี้อาจนำข้อมูลเหล่านี้ (และรวมข้อมูลเหล่านี้กับข้อมูลที่เก็บได้จากเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และบริการดิจิทัลอื่น ๆ) มาใช้โดยมีจุดประสงค์ในการนำเสนอโฆษณาที่น่าจะตรงกับความต้องการของคุณเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของฟอร์ด แอปพลิเคชั่นบนมือถือ หรือบริการดิจิทัลต่าง ๆ และรวมไปถึงการให้บริการการวัดประเมินอีกด้วย แนวปฏิบัติเช่นนี้รวมแล้วเรียกว่า “การโฆษณาบนพื้นฐานความสนใจทางอินเทอร์เน็ต”

การขอสงวนสิทธิการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการโฆษณาบนพื้นฐานความสนใจทางอินเทอร์เน็ต

คุณสามารถเลือกที่จะไม่อนุญาตให้นำข้อมูลไปใช้เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวนี้ได้โดยการตั้งค่า (Settings) บนเว็บเบราว์เซอร์ หรืออุปกรณ์ของคุณ หรือการตั้งค่า (Preferences) ในเมนูการตั้งค่าบัญชีบนโซเชียลมีเดียของคุณ

การขอสงวนสิทธิการนำข้อมูลไปใช้โดยผู้ลงโฆษณาบางรายเป็นการเฉพาะ

คุณสามารถเลือกที่จะไม่อนุญาตให้นำข้อมูลไปใช้เพื่อจุดประสงค์การโฆษณาบนพื้นฐานความสนใจทางอินเทอร์เน็ต โดยผู้ลงโฆษณาบางรายได้เป็นการเฉพาะ อาทิ Facebook เป็นต้น เพียงเข้าไปเลือกที่ Privacy Tab หรือ Setting Tab บนเว็บไซต์ของผู้ลงโฆษณาดังกล่าว

 • Facebook: Facebook อาจมีการใช้งาน Cookies Web beacons และเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลอื่น ๆ ในการเก็บ หรือรับข้อมูลจากเว็บไซต์ของฟอร์ด หรือเว็บไซต์อื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ต Facebook ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้บริการการวัดประเมินและการกำหนดเป้าหมายการลงโฆษณา หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอสงวนสิทธิการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการโฆษณาบนพื้นฐานความสนใจทางอินเทอร์เน็ตของ Facebook โปรดเข้าไปเลือก Privacy Tab บน Facebook Website Footer แล้วเลือก Facebook Ads Controls
การให้บริการอินเทอร์เน็ตของฟอร์ด

ในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตของฟอร์ดเช่น My Ford, Detivity Campaign และ literature requests ท่านอาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างไว้กับบริษัทฯ ก่อนที่จะใช้บริการได้ (เช่น ชื่อ, เลขทะเบียนรถยนต์, ที่อยู่ และอื่นๆ ) เพื่อที่บริษัทฯ จะสามารถตรวจสอบข้อมูลของท่านและดำเนินการตามคำร้องขอได้อย่างถูกต้อง และบริษัทฯ อาจขอข้อมูลอีเมลแอดเดรสของท่าน เพื่อใช้เป็นช่องทางการติดต่ออีกช่องทางหนึ่ง

อีเมลที่ส่งมายังฟอร์ดและมีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอาจจะตัดสินใจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมายังฟอร์ด เช่น ข้อความที่มีข้อมูลของผลิตภัณฑ์หรือบริการของฟอร์ดที่ท่านใช้อยู่ ฟอร์ดจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อการบ่งชี้สถานะความเป็นลูกค้าฟอร์ดของท่าน เพื่อการตอบสนองคำร้องขอและเพื่อการติดต่อกับท่านทางอีเมลเท่านั้น จะไม่มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลนี้ไปใช้เพื่อการอื่น

นอกจากนี้ เนื้อหาและข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์ อาจแตกต่างจากข้อมูลปัจจุบันหรือสื่อโฆษณาอื่น เนื่องด้วยความล่าช้าในการปรับปรุงข้อมูล ในบางโอกาส

ฟอร์ดขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในนโยบายการรักษาความปลอดภัยข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ข้อมูลล่าสุดของนโยบายฯ มีให้ตรวจสอบตลอดเวลาที่หรือที่ www.ford.co.th ศูนย์บริการลูกค้า

นโยบายการรักษาความปลอดภัยข้อมูล

บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด “ฟอร์ด” ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องมีความรับผิดชอบอย่างสูงต่อการจัดการรักษาความปลอดภัยข้อมูลลูกค้า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับฟอร์ดแล้ว เราเคารพสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นที่สุด เรามีนโยบายและกระบวนการในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักสิทธิส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของฟอร์ด จะครอบคลุมการปฏิบัติงานต่างๆ ทั้งหมดของฟอร์ดต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับมา ไม่ว่าจะเป็นวิธีการในการเก็บข้อมูล,
จุดประสงค์ในการนำข้อมูลไปใช้และผู้ที่มีสิทธิ์ในการรับรู้ข้อมูลเหล่านั้น

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคลคือ ข้อมูลใดๆ ที่บ่งบอกความเป็นท่าน ตัวอย่างเช่น ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลแอดเดรส

บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร และจะนำไปใช้อย่างไร

แหล่งข้อมูลหลักสำหรับฟอร์ดในการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ามาจากผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการของฟอร์ดเอง ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ จากฟอร์ด ผู้จำหน่ายของฟอร์ดจะขอเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างจากท่านเพื่อที่บริษัทฯ จะได้สามารถ:

 • บันทึกข้อมูลการซื้อรถยนต์ฟอร์ดของท่านไว้เพื่อผลประโยชน์ในการรับประกัน
 • บันทึกข้อมูลการซื้อผลิตภัณฑ์ฟอร์ดของท่านไว้เพื่อผลประโยชน์ในการลงทะเบียน
 • แจ้งให้ท่านรับทราบถึงการจัดรายการพิเศษต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ฟอร์ดของท่าน
 • เอื้อประโยชน์ในการให้บริการและความช่วยเหลือ Ford Roadside Assistance สำหรับท่าน
 •  ติดต่อท่านเพื่อขอสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการของฟอร์ด

และหากท่านต้องการ เราก็สามารถใช้ข้อมูลของท่านในการแจ้งข้อมูลของสินค้าและบริการหรือข้อเสนอพิเศษที่อาจเป็นประโยชน์สำหรับท่านให้ทราบเป็นระยะ บริษัทฯ ยังอาจจะขอเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากธุรกรรมต่างๆ ที่ท่านได้กระทำไว้กับเราโดยตรงโดยผ่านทางศูนย์ติดต่อของเรา, ศูนย์บริการลูกค้า, เว็บไซต์หรือวารสารทางอินเทอร์เน็ต และเมื่อบริษัทฯ จะขอเก็บข้อมูลจากทางนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบเสมอว่าจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ทำอะไร อย่างไร และกับใคร

จะเกิดอะไรขึ้น หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทฯ

โดยหลักการทั่วๆ ไปก็คือ ท่านไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ที่จะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทฯ อย่างไรก็ดี หากท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เราก็อาจจะไม่สามารถแจ้งข้อมูลของสินค้าและบริการต่างๆ ให้กับท่านได้ ตัวอย่างเช่น หากท่านไม่ได้ระบุประเภทและรุ่นของสินค้าที่ท่านซื้อไป บริษัทฯก็จะไม่สามารถแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะมีประโยชน์ต่อสินค้าที่ท่านซื้อไปได้

บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับใครบ้าง

ฟอร์ดจะไม่แบ่งปัน จำหน่าย หรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ กับบริษัทอื่นใดเพื่อการใช้งานขององค์กรโดยไม่แจ้งทางเลือกให้กับคุณล่วงหน้า เราแบ่งปันอีเมลเข้ารหัสจากฐานข้อมูลการตลาดของเรากับคู่ค้าด้านการโฆษณาทางโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook เพื่อที่คู่ค้าเหล่านี้จะสามารถสร้าง “กลุ่มเป้าหมายที่ตรงกับสื่อโฆษณา” และสามารถนำเสนอชิ้นงานโฆษณาในฐานะตัวแทนของสมาชิกของคู่ค้าเหล่านั้นได้ การระบุตัวสมาชิกเหล่านี้สามารถกระทำได้เมื่อคู่ค้าโซเชียลมีเดียของเราทำการจับคู่ข้อมูลเข้ารหัสของเรากับข้อมูลเข้ารหัสของสมาชิกเหล่านั้น ฟอร์ดปฏิบัติงานร่วมกับบริษัทผู้ให้บริการต่างๆ หลายบริษัทในหลากหลายหน้าที่ อาทิเช่น บริการส่งไปรษณีย์, การขนส่งสินค้า, การวิเคราะห์แนวโน้มการตลาด และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และในบางครั้ง การที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้ลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางประการของลูกค้าให้กับบริษัทผู้ให้บริการเหล่านั้น และเมื่อไรก็ตามที่การเปิดเผยข้อมูลนี้จำเป็นต้องกระทำ ฟอร์ดและบริษัทผู้ให้บริการจะให้ความแน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการเปิดเผยไปนั้น จะสามารถนำไปใช้ได้เฉพาะกับงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น และการปฏิบัติใดๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยสิทธิส่วนบุคคล และในบางกรณี บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลทางสถิติบางอย่างแก่หน่วยงานราชการ ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้ก็อาจจะรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านและลูกค้าท่านอื่นๆ อย่างไรก็ดีบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่บ่งบอกว่าท่านเป็นลูกค้าของบริษัทฯ

ฟอร์ดจะดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างดีตลอดเวลา ให้ปลอดภัยจากการใช้ การเปิดเผย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาต ฟอร์ดฝึกอบรมให้พนักงานทุกคนรับรู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของตน ซึ่งจะมีผลต่อการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ เป็นอย่างดี มีเพียงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ในการรับรู้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ และสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ในขอบเขตหน้าที่ตามความรับผิดชอบเท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกจำหน่ายไปยังองค์กรอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง และฟอร์ดจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับองค์กรอื่นใด เว้นแต่หน่วยงานของบริษัทผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ระบุไว้ข้างต้น) เท่านั้น

 

บริษัทฯ ปฏิบัติอย่างไรกับข้อมูลที่ท่านแจ้งไว้ในใบสมัครงาน

หากท่านส่งใบสมัครงานเข้ามายังฟอร์ด เราก็จะใช้ข้อมูลนั้นประกอบการพิจารณาการสมัครของท่าน เช่นอาจจะเปิดเผยข้อมูลบางประการในใบสมัครนั้นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจุดประสงค์ในการคัดเลือกบุคลากร เช่น การจัดทดสอบวัดความสามารถ, การตรวจสุขภาพ และกิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ต่างๆ ในการสมัครงานนั้น ท่านอาจจะต้องกรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพ และในบางกรณีท่านอาจจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพด้วย ซึ่งในกรณีนี้ ท่านจะได้รับการขอให้ยื่นความจำนงอนุญาตให้ฟอร์ดสามารถเปิดเผยข้อมูลในแบบสอบถามของท่านกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดตรวจสุขภาพนั้นๆ และอนุญาตให้หน่วยงานนั้นรายงานผลการตรวจสุขภาพของท่านให้ทางฟอร์ดทราบ ฟอร์ดยังจะขอรับความยินยอมจากท่านในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหน่วยงานอื่นๆ ที่ทำงานให้กับฟอร์ด ในกรณีที่ท่านอาจจะได้รับการพิจารณารับเข้าทำงานในองค์กรนั้นๆ ซึ่งอาจจะต้องการคุณสมบัติและประสบการณ์ที่ตรงกับท่านมากกว่า

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มีถูกต้องหรือไม่

ฟอร์ดจะพยายามรักษาสภาพความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ เชื่อมั่นในความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้แจ้งไว้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ฟอร์ดขอความกรุณาท่านช่วยติดต่อกลับมาแจ้งในกรณีที่พบว่าข้อมูลที่บริษัทฯ มีไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง หรือต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใดๆ ท่านสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

 

ท่านจะเข้าไปปรับแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บไว้ได้อย่างไร

บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ มี เพื่อให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด และหากบริษัทฯ ไม่สามารถให้ท่านเข้ามาตรวจสอบข้อมูลในส่วนหนึ่งส่วนใดได้ ก็จะแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุผลว่าเพราะอะไร หากท่านต้องการการตรวจสอบความถูกต้องหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่าน โปรดติดต่อบริษัทฯ โดย:

 • โทรศัพท์ไปยัง ศูนย์บริการลูกค้า ในกรุงเทพมหานคร ที่ โทร: 66 (0) 2686-5899 และ ในต่างจังหวัด ที่ โทร: 1-800-225-449 (ต่างจังหวัดโทรฟรี)
 • ติดต่อผ่านเว็บไซด์ www.ford.co.th
 • ส่งจดหมายไปยังศูนย์บริการลูกค้า
  บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด 
  98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิต ทาวเวอร์ ชั้น 11-12 และ 14 ยูนิต 1410-12
  ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทร: 66 (0) 2686 4000
  โทรสาร : 66 (0) 2661 8344
ควรจะติดต่อใครเมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของฟอร์ดไม่


หากท่านมีข้อสงสัยประการใดต่อการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของฟอร์ด โปรดส่งจดหมายไปยังศูนย์บริการลูกค้า

บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิต ทาวเวอร์ ชั้น 11-12 และ 14 ยูนิต 1410-12
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร: 66 (0) 2686 4000
โทรสาร : 66 (0) 2661 8344เราจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่ได้รับจดหมายจากท่าน และจะดำเนินการตามคำร้องขอของท่านตลอดจนแจ้งให้ท่านรับทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการแก้ไขปัญหาต่างๆ

การเปลี่ยนแปลงที่มีต่อนโยบายการรักษาความลับของข้อมูล

ฟอร์ดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ข้อมูลล่าสุดของนโยบายฯ มีให้ตรวจสอบตลอดเวลาที่ www.ford.co.th

ข้อผูกมัดการรักษาความลับของข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการรักษาปลอดภัยข้อมูลของ บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารนี้จะอธิบายถึงนโยบายของฟอร์ดในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปริมาณและชนิดของข้อมูลที่ได้รับขึ้นอยู่กับการใช้งานในเว็บไซต์ของท่าน และเว็บไซต์นี้ก็ยังมีลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ อีกด้วย อย่างไรก็ดี นโยบายนี้จำกัดขอบเขตเพียงแค่ภายในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ท่านควรจะอ่านทำความเข้าใจกับเนื้อหาการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของเว็บไซต์ต่างๆ ที่ขอรับข้อมูลของท่านไปให้เป็นอย่างดี

การใช้เว็บไซต์ทั่วไป

ข้อมูลที่เราสามารถเก็บได้จากการใช้เว็บไซต์ทั่วไปของท่านก็คือชื่อของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต, ชื่อของเว็บไซต์ที่แจ้งข้อมูลของท่านมายังบริษัทฯ, หน้าเว็บต่างๆ ที่ท่านเลือกดูและวันเวลาของการใช้เว็บไซต์ต่างๆ ของท่าน บริษัทฯ นำข้อมูลในส่วนนี้ไปเป็นประโยชน์ในทางสถิติ และการวัดความนิยมของกิจกรรมบนเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อปรับปรุงให้เป็นประโยชน์ต่อผู้เยี่ยมชมมากที่สุด ในการใช้เว็บไซต์ปกตินั้น บริษัทฯ จะไม่สามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, ที่อยู่ทางไปรษณีย์, อีเมลแอดเดรส หรือเบอร์โทรศัพท์ได้

การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

มีหลายกรณีที่ฟอร์ดจะร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อจุดประสงค์ในการให้บริการและติดต่อสื่อสาร (เช่น การส่งรายละเอียดของโปรโมชั่น และใบปลิวต่างๆ ทางไปรษณีย์) ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, ที่อยู่ทางไปรษณีย์, อีเมลแอดเดรส, ชนิดของคำร้องและข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ จะถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีโดยฟอร์ด และนำมาใช้เพื่อดำเนินการต่างๆ ตามคำร้องขอของท่าน หากท่านระบุไว้ว่าไม่ประสงค์จะให้ข้อมูลที่ให้ไว้นี้ถูกนำไปใช้ในการติดต่อกับท่านในอนาคต ข้อมูลก็จะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อการนั้น ข้อมูลที่ท่านให้ไว้นั้นจะถูกนำไปใช้เพื่อปรับปรุงบริการที่ฟอร์ดมีต่อท่าน และจะไม่ถูกใช้โดยหน่วยงานอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นอันขาด ในบางกรณี ข้อมูลของท่านที่ฟอร์ดมีอยู่อาจจะถูกโอนไปเก็บยังศูนย์รักษาความปลอดภัยของฟอร์ดที่ต่างประเทศ ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นจะได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของฟอร์ดหรือต้องการสำเนาของนโยบายการรักษาความลับของข้อมูลของฟอร์ด โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าฟอร์ดในกรุงเทพมหานคร ที่ โทร: 66 (0) 2686-5899 และในต่างจังหวัด ที่ โทร: 1-800-225-449 (ต่างจังหวัดโทรฟรี)

 

ลิงก์ Cookies และการใช้งาน เว็บไซต์ฟอร์ด

เว็บไซต์ฟอร์ดประกอบด้วยลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับเว็บไซต์ฟอร์ดเท่านั้น ไม่รวมถึงเว็บไซต์อื่นใดที่มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของฟอร์ด  เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ฟอร์ดใช้เทคโนโลยี อาทิ “Cookies”, “Pixel Tags”  และ “Java Code” บนเว็บไซต์ฟอร์ดและในอีเมลต่าง ๆ ที่คุณได้รับจากเรา การใช้  “Cookies”, “Pixel Tags” และ “Java Code”  เป็นมาตรฐานอย่างหนึ่งของอุตสาหกรรม ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของการโฆษณาของเราและวิธีการใช้งานเว็บไซต์ฟอร์ดของผู้เยี่ยมชมได้ “Cookies” คือหน่วยข้อมูลขนาดเล็กชนิดหนึ่งที่เก็บไว้บนเว็บเบราว์เซอร์ในระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณเลือก เว็บไซต์ฟอร์ดจะเก็บรักษาชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของคุณไว้ใน “Cookies” เพื่อให้คุณสามารถล็อกอินได้โดยอัตโนมัติเมื่อกลับเข้าใช้งาน “Cookies” ของเว็บไซต์ฟอร์ดจะไม่เก็บข้อมูลที่อยู่อีเมลหรือข้อมูลส่วนตัวอื่นใดของคุณ

เราใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อจัดทำสถิติและวัดกิจกรรมบนเว็บไซต์เพื่อนำไปพัฒนาประโยชน์เมื่อลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ในระหว่างการใช้งานเว็บไซต์ตามปกติ เราจะไม่รวบรวมหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว อาทิ ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ ของคุณ

แต่ละครั้งที่คุณเข้ามายังเว็บไซต์ฟอร์ด เซิร์ฟเวอร์ของฟอร์ดอาจส่งข้อมูลบางอย่างรวมถึงโฆษณาที่สอดคล้องกับความต้องการของคุณโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่เก็บไว้ใน Cookies ของคุณ ผู้ขายบุคคลที่สามอาจแสดงผลโฆษณาของเราทางเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตและนำเสนอโฆษณาเหล่านี้โดยอ้างอิงจากการการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรารวมทั้งกิจกรรมอื่นบนอินเทอร์เน็ตก่อนหน้านี้ของผู้ใช้ นอกจากนี้ ฟอร์ดอาจมีการใช้ข้อมูลการวิเคราะห์ที่ได้จากผู้ขายบุคคลที่สามเพื่อให้ข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแคมเปญโฆษณาของเรา

การโฆษณาบนพื้นฐานความสนใจทางอินเทอร์เน็ต

เราอาจมีการอนุญาตให้คู่ค้าด้านการโฆษณาซึ่งเป็นบุคคลที่สาม อาทิ Facebook สามารถเข้ามาติดตั้งระบบติดตามการใช้งานเว็บไซต์และเทคโนโลยีการเก็บข้อมูล (อาทิ Cookies, Web Beacons และ Pixels) บนบางหน้าของเว็บไซต์นี้ เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ (อาทิ IP Address, หน้าเพจที่คุณเข้าชม หรือ เวลาในการเข้าชมเว็บไซต์ เป็นต้น) คู่ค้าบุคคลที่สามเหล่านี้อาจนำข้อมูลเหล่านี้ (และรวมข้อมูลเหล่านี้กับข้อมูลที่เก็บได้จากเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และบริการดิจิทัลอื่น ๆ) มาใช้โดยมีจุดประสงค์ในการนำเสนอโฆษณาที่น่าจะตรงกับความต้องการของคุณเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของฟอร์ด แอปพลิเคชั่นบนมือถือ หรือบริการดิจิทัลต่าง ๆ และรวมไปถึงการให้บริการการวัดประเมินอีกด้วย แนวปฏิบัติเช่นนี้รวมแล้วเรียกว่า “การโฆษณาบนพื้นฐานความสนใจทางอินเทอร์เน็ต”

การขอสงวนสิทธิการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการโฆษณาบนพื้นฐานความสนใจทางอินเทอร์เน็ต

คุณสามารถเลือกที่จะไม่อนุญาตให้นำข้อมูลไปใช้เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวนี้ได้โดยการตั้งค่า (Settings) บนเว็บเบราว์เซอร์ หรืออุปกรณ์ของคุณ หรือการตั้งค่า (Preferences) ในเมนูการตั้งค่าบัญชีบนโซเชียลมีเดียของคุณ

การขอสงวนสิทธิการนำข้อมูลไปใช้โดยผู้ลงโฆษณาบางรายเป็นการเฉพาะ

คุณสามารถเลือกที่จะไม่อนุญาตให้นำข้อมูลไปใช้เพื่อจุดประสงค์การโฆษณาบนพื้นฐานความสนใจทางอินเทอร์เน็ต โดยผู้ลงโฆษณาบางรายได้เป็นการเฉพาะ อาทิ Facebook เป็นต้น เพียงเข้าไปเลือกที่ Privacy Tab หรือ Setting Tab บนเว็บไซต์ของผู้ลงโฆษณาดังกล่าว

 • Facebook: Facebook อาจมีการใช้งาน Cookies Web beacons และเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลอื่น ๆ ในการเก็บ หรือรับข้อมูลจากเว็บไซต์ของฟอร์ด หรือเว็บไซต์อื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ต Facebook ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้บริการการวัดประเมินและการกำหนดเป้าหมายการลงโฆษณา หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอสงวนสิทธิการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการโฆษณาบนพื้นฐานความสนใจทางอินเทอร์เน็ตของ Facebook โปรดเข้าไปเลือก Privacy Tab บน Facebook Website Footer แล้วเลือก Facebook Ads Controls
การให้บริการอินเทอร์เน็ตของฟอร์ด

ในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตของฟอร์ดเช่น My Ford, Detivity Campaign และ literature requests ท่านอาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างไว้กับบริษัทฯ ก่อนที่จะใช้บริการได้ (เช่น ชื่อ, เลขทะเบียนรถยนต์, ที่อยู่ และอื่นๆ ) เพื่อที่บริษัทฯ จะสามารถตรวจสอบข้อมูลของท่านและดำเนินการตามคำร้องขอได้อย่างถูกต้อง และบริษัทฯ อาจขอข้อมูลอีเมลแอดเดรสของท่าน เพื่อใช้เป็นช่องทางการติดต่ออีกช่องทางหนึ่ง

อีเมลที่ส่งมายังฟอร์ดและมีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอาจจะตัดสินใจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมายังฟอร์ด เช่น ข้อความที่มีข้อมูลของผลิตภัณฑ์หรือบริการของฟอร์ดที่ท่านใช้อยู่ ฟอร์ดจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อการบ่งชี้สถานะความเป็นลูกค้าฟอร์ดของท่าน เพื่อการตอบสนองคำร้องขอและเพื่อการติดต่อกับท่านทางอีเมลเท่านั้น จะไม่มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลนี้ไปใช้เพื่อการอื่น

นอกจากนี้ เนื้อหาและข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์ อาจแตกต่างจากข้อมูลปัจจุบันหรือสื่อโฆษณาอื่น เนื่องด้วยความล่าช้าในการปรับปรุงข้อมูล ในบางโอกาส

ฟอร์ดขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในนโยบายการรักษาความปลอดภัยข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ข้อมูลล่าสุดของนโยบายฯ มีให้ตรวจสอบตลอดเวลาที่หรือที่ www.ford.co.th ศูนย์บริการลูกค้า