Home > Privacy Policy

Ford Thailand

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด “ฟอร์ด” มีหน้าที่และความรับผิดชอบสูงสุดต่อการจัดการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล และสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) สำหรับฟอร์ดแล้ว เราเคารพสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างสูงสุด เรามีนโยบายและกระบวนการในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของฟอร์ด จะครอบคลุมการปฏิบัติต่างๆ ทั้งหมดของฟอร์ดต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับมา ไม่ว่าจะเป็นวิธีการในการเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลไปใช้ และผู้ที่มีสิทธิ์ในการรับรู้ข้อมูลเหล่านั้น

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

ภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลจะมีความหมายซึ่งเป็นไปตามนิยามข้อมูลส่วนบุคคลในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยหลักการจะหมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของท่าน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตัวอย่างเช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์

บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร และจะนำไปใช้อย่างไร

แหล่งข้อมูลหลักที่ฟอร์ดได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะมาจากผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการของฟอร์ดเอง ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ จากฟอร์ด ผู้จำหน่ายของฟอร์ดจะขอเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างจากท่านเพื่อที่บริษัทฯ จะได้สามารถ:

 • บันทึกข้อมูลการซื้อรถยนต์ฟอร์ดของท่านไว้เพื่อผลประโยชน์ในการให้บริการเกี่ยวกับการรับประกันคุณภาพ
 • บันทึกข้อมูลการซื้อผลิตภัณฑ์ฟอร์ดของท่านไว้เพื่อผลประโยชน์ในการลงทะเบียนต่างๆ
 • ติดต่อท่านเกี่ยวกับรถยนต์หรือสินค้าและบริการของฟอร์ดที่ท่านสนใจ หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
 • ปฏิบัติตามคำขอของท่านและตอบข้อซักถามต่างๆ
 • จัดการและพัฒนาธุรกิจและความสัมพันธ์ของฟอร์ดกับท่าน
 • ประเมินคุณภาพของบริการที่ฟอร์ดและผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการของฟอร์ดให้บริการ และบริการที่ดำเนินการโดยซัพพลายเออร์ในนามของฟอร์ด
 • ประเมินผลิตภัณฑ์หรือบริการของฟอร์ดที่ท่านสนใจ
 • แจ้งให้ท่านรับทราบถึงการจัดรายการส่งเสริมการขายพิเศษต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ฟอร์ดของท่าน
 • ให้บริการและความช่วยเหลือ Ford Roadside Assistance สำหรับท่าน
 • ติดต่อท่านเพื่อขอสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการของฟอร์ด
 • วิจัยและพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และกลยุทธ์ด้านธุรกิจและการตลาด
 • ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเมื่อได้รับการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐ

และหากท่านให้ความยินยอม บริษัทฯ อาจใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการนำเสนอ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ รวมถึงข้อเสนอพิเศษจากฟอร์ด โดยการให้ความยินยอมนี้ ท่านยินยอมรับการติดต่อโดยตรงจากเรา เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและการนำเสนอสินค้าและบริการของฟอร์ด ผ่านทางช่องทาง อาทิ ไปรษณีย์ โทรศัพท์ อีเมล์ หรือ SMS โดยท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารได้ทุกเมื่อ โดยการติดต่อเราผ่านช่องทางด้านล่างของนโยบายฉบับนี้

บริษัทฯ ยังอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากธุรกรรมต่างๆ ที่ท่านได้ทำไว้กับเราโดยตรง ไม่ว่าผ่านทางศูนย์ติดต่อของเรา ศูนย์บริการลูกค้า เว็บไซต์หรือวารสารทางอินเทอร์เน็ต และเมื่อบริษัทฯ ประสงค์จะเก็บข้อมูลผ่านช่องทางเหล่านี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบเสมอถึงการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้หรือเปิดเผย อย่างไร และกับใคร

จะเกิดอะไรขึ้น หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทฯ

โดยหลักการ ท่านไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ที่จะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทฯ อย่างไรก็ดี หากท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราก็อาจจะไม่สามารถแจ้งข้อมูลของสินค้าและบริการต่างๆ ให้กับท่านได้ ตัวอย่างเช่น หากท่านไม่ได้ระบุประเภทและรุ่นของสินค้าที่ท่านซื้อไป บริษัทฯก็จะไม่สามารถแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะมีประโยชน์ต่อสินค้าที่ท่านซื้อไปได้

มาตรการด้านความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทฯ มีมาตรการด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึง การควบคุมการเข้าถึง การรักษาความลับ ความสมบูรณ์และการมีอยู่ของข้อมูลส่วนบุคคล ในระดับองค์กร การป้องกันทางเทคนิคและทางกายภาพ จากการสูญหาย การเข้าถึง การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ฟอร์ดได้มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงและการใช้อุปกรณ์จัดเก็บและประมวลผลข้อมูล ซึ่งมีความปลอดภัยและเหมาะสมในการจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนอุปกรณ์จัดเก็บและประมวลผลโดยกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือการอนุญาตให้เฉพาะแต่บุคคลที่เกี่ยวข้องและมีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การรับรู้ ทำซ้ำซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยผิดกฎหมาย การโจรกรรมอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูล นอกจากนี้บริทฯ ยังมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถตรวจสอบการเข้าถึง การแก้ไข การลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับใครบ้าง

ฟอร์ดจะไม่เปิดเผย จำหน่าย หรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ กับบริษัทอื่นใดเพื่อการใช้งานขององค์กรโดยไม่แจ้งทางเลือกให้กับท่านล่วงหน้า เรามีการเปิดเผยอีเมล์เข้ารหัสจากฐานข้อมูลการตลาดของเรากับคู่ค้าด้านการโฆษณาทางโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook เพื่อที่คู่ค้าเหล่านี้จะสามารถสร้าง “กลุ่มเป้าหมายที่ตรงกับสื่อโฆษณา” และสามารถนำเสนอชิ้นงานโฆษณาในฐานะตัวแทนของสมาชิกของคู่ค้าเหล่านั้นได้ การระบุตัวตนสมาชิกเหล่านี้สามารถกระทำได้เมื่อคู่ค้าโซเชียลมีเดียของเราทำการจับคู่ข้อมูลเข้ารหัสของเรากับข้อมูลเข้ารหัสของสมาชิกเหล่านั้น ฟอร์ดร่วมมือกับบริษัทผู้ให้บริการในด้านต่างๆ อาทิเช่น บริการส่งไปรษณีย์ การขนส่งสินค้า การวิเคราะห์แนวโน้มการตลาด และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และในบางครั้ง การที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้ลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราก็จำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางประการของลูกค้าให้กับบริษัทผู้ให้บริการเหล่านั้น และเมื่อไรก็ตามเมื่อมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลนี้ ฟอร์ดและบริษัทผู้ให้บริการรับรองว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการการเปิดเผยไปนั้น จะสามารถนำไปใช้ได้เฉพาะกับงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น และการดำเนินการใดๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องไม่เป็นการละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และในบางกรณี บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลทางสถิติบางอย่างแก่หน่วยงานราชการ ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้ก็อาจจะรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวตนของท่านและลูกค้าท่านอื่นๆ อย่างไรก็ดีบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่บ่งบอกว่าท่านเป็นลูกค้าของบริษัทฯ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกส่งต่อไปในต่างประเทศหรือไม่

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการโอนไปยังต่างประเทศ กล่าวคือ บริษัทอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในกลุ่มฟอร์ดที่ต่างประเทศ หรือผู้ให้บริการในต่างประเทศ ประเทศที่บุคคลภายนอกเหล่านี้ตั้งอยู่แล้วแต่กรณี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทฯ ได้รับอนุญาตและมีสิทธิในการโอนข้อมูลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่างเช่น บริษัทมีสัญญาจากผู้รับข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองโดยมาตรฐานที่เทียบเท่ากับข้อกำหนดภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับข้อมูลจะไม่ละเมิดข้อกำหนดดังกล่าว

บริษัทฯ จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

ฟอร์ดให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างจริงจัง ให้ปลอดภัยจากการใช้ การเปิดเผย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาต ฟอร์ดได้มีการอบรมให้พนักงานทุกคนรับรู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของตน ซึ่งจะมีผลต่อการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ เป็นอย่างดี มีเพียงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ในการรับรู้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ และสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ในขอบเขตหน้าที่ตามความรับผิดชอบเท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกจำหน่ายไปยังองค์กรอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง และฟอร์ดจะไม่ส่งหรือแจกจ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับองค์กรอื่นใด เว้นแต่หน่วยงานของบริษัทผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ระบุไว้ข้างต้น) เท่านั้น

บริษัทฯ ปฏิบัติอย่างไรกับข้อมูลที่ท่านแจ้งไว้ในใบสมัครงาน

หากท่านส่งใบสมัครงานเข้ามายังฟอร์ด เราก็จะใช้ข้อมูลนั้นประกอบการพิจารณาการสมัครของท่าน เช่นอาจจะเปิดเผยข้อมูลบางประการในใบสมัครนั้นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการคัดเลือกบุคลากร เช่น การจัดทดสอบวัดความสามารถ การตรวจสุขภาพ และกิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ต่างๆ ในการสมัครงานนั้น ท่านอาจจะต้องกรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพ และในบางกรณีท่านอาจจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพด้วย ซึ่งในกรณีนี้ ท่านจะได้รับการขอให้ยื่นความจำนงอนุญาตให้ฟอร์ดสามารถเปิดเผยข้อมูลในแบบสอบถามของท่านกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดตรวจสุขภาพนั้นๆ และอนุญาตให้หน่วยงานนั้นรายงานผลการตรวจสุขภาพของท่านให้ทางฟอร์ดทราบ นอกจากนี้ ฟอร์ดอาจขอความยินยอมจากท่านในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหน่วยงานอื่นๆ ที่ทำงานให้กับฟอร์ด ในกรณีที่ท่านอาจจะได้รับการพิจารณารับเข้าทำงานในองค์กรนั้นๆ ซึ่งอาจจะต้องการคุณสมบัติและประสบการณ์ที่ตรงกับท่านมากกว่า

ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจขยายเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลออกไป หากมีความจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายภายในบริษัท กรณีความจำเป็นอื่นใด หรือกรณีมีข้อพิพาท

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มีถูกต้องหรือไม่

ฟอร์ดจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี บริษัทฯ เชื่อมั่นในความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้แจ้งไว้ทั้งทางตรงและทางอ้อม หากข้อมูลบางอย่างที่ท่านพบว่าไม่ถูกต้องหรือต้องการแก้ไข โปรดติดต่อเราตามรายละเอียดด้านล่างของนโยบายฉบับนี้

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและขั้นตอนการจัดการสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึง หรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านซึ่งบริษัทฯ ได้จัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผย ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจร้องขอให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแสดงหลักฐานการยืนยันตัวตนและอาจเรียกเก็บค่าดำเนินการในการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล ตามที่กฎหมายอนุญาต
 • สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิที่จะขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ โดยเมื่อท่านได้ทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้กับบริษัทฯ ไม่ถูกต้อง หรือต้องการทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ท่านสามารถติดต่อฟอร์ดเพื่อทำการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้
 • สิทธิในการโอนถ่ายข้อมูล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอให้บริษัทฯ จัดทำข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งต่อให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อไหร่ก็ได้ ตามขอบเขตภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ
 • สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในบางกรณี
 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม กรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในบางกรณีท่านสามารถยกเลิกความยินยอมนั้นเมื่อไหร่ก็ได้ 
 • สิทธิในการขอให้ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจขอให้บริษัทฯ ทำการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวตนได้ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
 • สิทธิในการร้องเรียน หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเห็นว่าการดำเนินการของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

หากท่านต้องการใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น ท่านสามารถติดต่อฟอร์ดได้ที่ช่องทางที่ระบุด้านล่างนี้ การใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดยผู้จำหน่ายฟอร์ดหรือการยกเลิกการติดตามข้อมูลข่าวสารจากผู้จำหน่าย ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้จำหน่ายฟอร์ดโดยตรง

ท่านจะเข้าไปปรับแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บไว้ได้อย่างไร

หากท่านต้องการการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อตรวจสอบความถูกต้องหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือยกเลิกหรือเปลี่ยนช่องทางการติดต่อเพื่อรับข่าวสารการตลาดใดๆ ของท่าน โปรดติดต่อบริษัทฯ โดย:

 • โทรศัพท์ไปยังศูนย์บริการลูกค้า ในกรุงเทพมหานคร ที่ โทร: 66 (0) 2686-5899 หรือ 1383 และ ในต่างจังหวัด ที่ โทร: 1-800-225-449 (ต่างจังหวัดโทรฟรี)
 • ติดต่อผ่านเว็บไซด์ www.ford.co.th
 • ส่งจดหมายไปยังศูนย์บริการลูกค้า
  บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด 
  98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิต ทาวเวอร์ ชั้น 11 และ12
  ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทร: 66 (0) 2686 4000
  โทรสาร : 66 (0) 2661 8344
ควรจะติดต่อใครเมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของฟอร์ด

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดต่อการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของฟอร์ด โปรดส่งจดหมายไปยังศูนย์บริการลูกค้า
บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิต ทาวเวอร์ ชั้น 11 และ12
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร: 66 (0) 2686 4000
โทรสาร : 66 (0) 2661 8344

เราจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่ได้รับจดหมายจากท่าน และจะดำเนินการตามคำร้องขอของท่านตลอดจนแจ้งให้ท่านรับทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการแก้ไขปัญหาต่างๆ

การเปลี่ยนแปลงที่มีต่อนโยบายการรักษาความลับของข้อมูล

ฟอร์ดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลล่าสุดของนโยบายฯ ได้ตลอดเวลาที่ www.ford.co.th

หน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับทางอินเทอร์เน็ต

ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการรักษาปลอดภัยในข้อมูลของ บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารนี้จะอธิบายถึงนโยบายของฟอร์ดในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปริมาณและชนิดของข้อมูลที่ได้รับขึ้นอยู่กับการใช้งานในเว็บไซต์ของท่าน และเว็บไซต์นี้ก็ยังมีลิงค์ที่เชื่อมไปยังเว็บไซต์อื่นๆ อีกด้วย อย่างไรก็ดี นโยบายนี้จำกัดขอบเขตเพียงแค่ภายในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ท่านควรจะอ่านทำความเข้าใจกับเนื้อหาการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของเว็บไซต์ต่างๆ ที่ขอรับข้อมูลของท่านไปให้เป็นอย่างดี

การใช้เว็บไซต์ทั่วไป

ข้อมูลที่เราสามารถเก็บได้จากการใช้เว็บไซต์ทั่วไปของท่านคือ ชื่อของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ชื่อของเว็บไซต์ที่แจ้งข้อมูลของท่านมายังบริษัทฯ หน้าเว็บต่างๆ ที่ท่านเลือกดูและวันเวลาของการใช้เว็บไซต์ต่างๆ ของท่าน บริษัทฯ นำข้อมูลในส่วนนี้ไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางสถิติ และการวัดความนิยมของกิจกรรมบนเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อปรับปรุงให้เป็นประโยชน์ต่อผู้เยี่ยมชมมากที่สุด ในการใช้เว็บไซต์ปกตินั้น บริษัทฯ จะไม่สามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ อีเมล์ หรือเบอร์โทรศัพท์ได้

การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

มีหลายกรณีที่ฟอร์ดอาจมีการขอข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการและติดต่อสื่อสาร (เช่น การส่งรายละเอียดของโปรโมชั่น และใบปลิวต่างๆ ทางไปรษณีย์) ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ อีเมล์ ชนิดของคำร้องและข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ จะถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีโดยฟอร์ด และนำมาใช้เพื่อดำเนินการต่างๆ ตามคำร้องขอของท่าน หากท่านระบุไว้ว่า ไม่ประสงค์จะให้ข้อมูลที่ให้ไว้นี้นำไปใช้ในการติดต่อกับท่านในอนาคต ข้อมูลดังกล่าวก็จะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อการนั้น ข้อมูลที่ท่านให้ไว้นั้นจะถูกนำไปใช้เพื่อการปรับปรุงบริการที่ฟอร์ดมอบให้แก่ท่าน และจะไม่ถูกใช้โดยหน่วยงานอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นอันขาด ในบางกรณี ข้อมูลของท่านที่ฟอร์ดมีอยู่อาจจะถูกโอนไปเก็บยังศูนย์รักษาความปลอดภัยของฟอร์ดที่ต่างประเทศ ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นจะได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด หากท่านต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของฟอร์ดหรือต้องการสำเนาของนโยบายการรักษาความลับของข้อมูลของฟอร์ด โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าฟอร์ดในกรุงเทพมหานคร ที่ โทร: 66 (0) 2686-5899 หรือ 1383 และในต่างจังหวัด ที่ โทร: 1-800-225-449 (โทรฟรี)

ลิงก์ Cookies และการใช้งาน เว็บไซต์ฟอร์ด

เว็บไซต์ฟอร์ดประกอบด้วยลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้สำหรับเว็บไซต์ฟอร์ดเท่านั้น ไม่รวมถึงเว็บไซต์อื่นใดที่มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของฟอร์ด เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ฟอร์ดใช้เทคโนโลยี อาทิ “Cookies”, “Pixel Tags” และ “Java Code” บนเว็บไซต์ฟอร์ดและในอีเมล์ต่าง ๆ ที่ท่านได้รับจากเรา การใช้ “Cookies”, “Pixel Tags” และ “Java Code” เป็นมาตรฐานอย่างหนึ่งของอุตสาหกรรม ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของการโฆษณาของเราและวิธีการใช้งานเว็บไซต์ฟอร์ดของผู้เยี่ยมชมได้ “Cookies” คือหน่วยข้อมูลขนาดเล็กชนิดหนึ่งที่เก็บไว้บนเว็บเบราว์เซอร์ในระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน เมื่อท่านเลือก เว็บไซต์ฟอร์ดจะเก็บรักษาชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่านไว้ใน “Cookies” เพื่อให้ท่านสามารถล็อกอินได้โดยอัตโนมัติเมื่อกลับเข้าใช้งาน “Cookies” ของเว็บไซต์ฟอร์ดจะไม่เก็บข้อมูลที่อยู่อีเมล์หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นใดของท่าน

เราใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อจัดทำสถิติและวัดกิจกรรมบนเว็บไซต์เพื่อนำไปพัฒนาประโยชน์เมื่อลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ในระหว่างการใช้งานเว็บไซต์ตามปกติ เราจะไม่รวบรวมหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว อาทิ ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์ ของท่าน

แต่ละครั้งที่ท่านเข้ามายังเว็บไซต์ฟอร์ด เซิร์ฟเวอร์ของฟอร์ดอาจส่งข้อมูลบางอย่างรวมถึงโฆษณาที่สอดคล้องกับความต้องการของคุณโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่เก็บไว้ใน Cookies ของท่าน ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกอาจแสดงผลโฆษณาของเราทางเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตและนำเสนอโฆษณาเหล่านี้โดยอ้างอิงจากการการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรารวมทั้งกิจกรรมอื่นบนอินเทอร์เน็ตก่อนหน้านี้ของผู้ใช้ นอกจากนี้ ฟอร์ดอาจมีการใช้ข้อมูลการวิเคราะห์ที่ได้จากผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกเพื่อให้ข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแคมเปญโฆษณาของเรา

การโฆษณาบนพื้นฐานความสนใจทางอินเทอร์เน็ต

เราอาจมีการอนุญาตให้คู่ค้าด้านการโฆษณาซึ่งเป็นบุคคลภายนอก อาทิ Facebook สามารถเข้ามาติดตั้งระบบติดตามการใช้งานเว็บไซต์และเทคโนโลยีการเก็บข้อมูล (อาทิ Cookies, Web Beacons และ Pixels) บนบางหน้าของเว็บไซต์นี้ เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน (อาทิ IP Address หน้าเพจที่ท่านเข้าชม หรือ เวลาในการเข้าชมเว็บไซต์ เป็นต้น) คู่ค้าบุคคลที่สามเหล่านี้อาจนำข้อมูลเหล่านี้ (และรวมข้อมูลเหล่านี้กับข้อมูลที่เก็บได้จากเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และบริการดิจิทัลอื่น ๆ) มาใช้โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอโฆษณาที่น่าจะตรงกับความต้องการของท่านเมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของฟอร์ด แอปพลิเคชั่นบนมือถือ หรือบริการดิจิทัลต่าง ๆ และรวมไปถึงการให้บริการการวัดประเมินอีกด้วย แนวปฏิบัติเช่นนี้รวมแล้วเรียกว่า “การโฆษณาบนพื้นฐานความสนใจทางอินเทอร์เน็ต”

การขอสงวนสิทธิการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการโฆษณาบนพื้นฐานความสนใจทางอินเทอร์เน็ต

ท่านสามารถเลือกที่จะไม่อนุญาตให้นำข้อมูลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ได้โดยการตั้งค่า (Settings) บนเว็บเบราว์เซอร์ หรืออุปกรณ์ของท่าน หรือการตั้งค่า (Preferences) ในเมนูการตั้งค่าบัญชีบนโซเชียลมีเดียของท่าน

การขอสงวนสิทธิการนำข้อมูลไปใช้โดยผู้ลงโฆษณาบางรายเป็นการเฉพาะ

ท่านสามารถเลือกที่จะไม่อนุญาตให้นำข้อมูลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์การโฆษณาบนพื้นฐานความสนใจทางอินเทอร์เน็ต โดยผู้ลงโฆษณาบางรายได้เป็นการเฉพาะ อาทิ Facebook เป็นต้น เพียงเข้าไปเลือกที่ Privacy Tab หรือ Setting Tab บนเว็บไซต์ของผู้ลงโฆษณาดังกล่าว

 • Facebook: Facebook อาจมีการใช้งาน Cookies Web beacons และเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลอื่น ๆ ในการเก็บ หรือรับข้อมูลจากเว็บไซต์ของฟอร์ด หรือเว็บไซต์อื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ต Facebook ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้บริการการวัดประเมินและการกำหนดเป้าหมายการลงโฆษณา หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอสงวนสิทธิการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการโฆษณาบนพื้นฐานความสนใจทางอินเทอร์เน็ตของ Facebook โปรดเข้าไปเลือก Privacy Tab บน Facebook Website Footer แล้วเลือก Facebook Ads Controls
การให้บริการอินเทอร์เน็ตของฟอร์ด

ในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตของฟอร์ดเช่น My Ford Detivity Campaign และ literature requests ท่านอาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างแก่บริษัทฯ ก่อนที่จะใช้บริการได้ (เช่น ชื่อ เลขทะเบียนรถยนต์ ที่อยู่ และอื่นๆ ) เพื่อที่บริษัทฯ จะสามารถตรวจสอบข้อมูลของท่านและดำเนินการตามคำร้องขอได้อย่างถูกต้อง และบริษัทฯ อาจขอข้อมูลอีเมล์ของท่าน เพื่อใช้เป็นช่องทางการติดต่ออีกช่องทางหนึ่ง

อีเมล์ที่ส่งมายังฟอร์ดและมีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอาจจะตัดสินใจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมายังฟอร์ด เช่น ข้อความที่มีข้อมูลของผลิตภัณฑ์หรือบริการของฟอร์ดที่ท่านใช้อยู่ ฟอร์ดจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อการบ่งชี้สถานะความเป็นลูกค้าฟอร์ดของท่าน เพื่อการตอบสนองคำร้องขอและเพื่อการติดต่อกับท่านทางอีเมล์เท่านั้น จะไม่มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลนี้ไปใช้เพื่อการอื่น

นอกจากนี้ เนื้อหาและข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ อาจแตกต่างจากข้อมูลปัจจุบันหรือสื่อโฆษณาอื่น เนื่องด้วยความล่าช้าในการปรับปรุงข้อมูลในบางโอกาส

ฟอร์ดขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในนโยบายคุ้มครองความปลอดภัยข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลล่าสุดของนโยบายฯ ได้ตลอดเวลาทที่ www.ford.co.th

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด “ฟอร์ด” มีหน้าที่และความรับผิดชอบสูงสุดต่อการจัดการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล และสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) สำหรับฟอร์ดแล้ว เราเคารพสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างสูงสุด เรามีนโยบายและกระบวนการในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของฟอร์ด จะครอบคลุมการปฏิบัติต่างๆ ทั้งหมดของฟอร์ดต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับมา ไม่ว่าจะเป็นวิธีการในการเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลไปใช้ และผู้ที่มีสิทธิ์ในการรับรู้ข้อมูลเหล่านั้น

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

ภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลจะมีความหมายซึ่งเป็นไปตามนิยามข้อมูลส่วนบุคคลในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยหลักการจะหมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของท่าน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตัวอย่างเช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์

บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร และจะนำไปใช้อย่างไร

แหล่งข้อมูลหลักที่ฟอร์ดได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะมาจากผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการของฟอร์ดเอง ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ จากฟอร์ด ผู้จำหน่ายของฟอร์ดจะขอเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างจากท่านเพื่อที่บริษัทฯ จะได้สามารถ:

 • บันทึกข้อมูลการซื้อรถยนต์ฟอร์ดของท่านไว้เพื่อผลประโยชน์ในการให้บริการเกี่ยวกับการรับประกันคุณภาพ
 • บันทึกข้อมูลการซื้อผลิตภัณฑ์ฟอร์ดของท่านไว้เพื่อผลประโยชน์ในการลงทะเบียนต่างๆ
 • ติดต่อท่านเกี่ยวกับรถยนต์หรือสินค้าและบริการของฟอร์ดที่ท่านสนใจ หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
 • ปฏิบัติตามคำขอของท่านและตอบข้อซักถามต่างๆ
 • จัดการและพัฒนาธุรกิจและความสัมพันธ์ของฟอร์ดกับท่าน
 • ประเมินคุณภาพของบริการที่ฟอร์ดและผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการของฟอร์ดให้บริการ และบริการที่ดำเนินการโดยซัพพลายเออร์ในนามของฟอร์ด
 • ประเมินผลิตภัณฑ์หรือบริการของฟอร์ดที่ท่านสนใจ
 • แจ้งให้ท่านรับทราบถึงการจัดรายการส่งเสริมการขายพิเศษต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ฟอร์ดของท่าน
 • ให้บริการและความช่วยเหลือ Ford Roadside Assistance สำหรับท่าน
 • ติดต่อท่านเพื่อขอสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการของฟอร์ด
 • วิจัยและพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และกลยุทธ์ด้านธุรกิจและการตลาด
 • ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเมื่อได้รับการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐ

และหากท่านให้ความยินยอม บริษัทฯ อาจใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการนำเสนอ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ รวมถึงข้อเสนอพิเศษจากฟอร์ด โดยการให้ความยินยอมนี้ ท่านยินยอมรับการติดต่อโดยตรงจากเรา เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและการนำเสนอสินค้าและบริการของฟอร์ด ผ่านทางช่องทาง อาทิ ไปรษณีย์ โทรศัพท์ อีเมล์ หรือ SMS โดยท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารได้ทุกเมื่อ โดยการติดต่อเราผ่านช่องทางด้านล่างของนโยบายฉบับนี้

บริษัทฯ ยังอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากธุรกรรมต่างๆ ที่ท่านได้ทำไว้กับเราโดยตรง ไม่ว่าผ่านทางศูนย์ติดต่อของเรา ศูนย์บริการลูกค้า เว็บไซต์หรือวารสารทางอินเทอร์เน็ต และเมื่อบริษัทฯ ประสงค์จะเก็บข้อมูลผ่านช่องทางเหล่านี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบเสมอถึงการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้หรือเปิดเผย อย่างไร และกับใคร

จะเกิดอะไรขึ้น หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทฯ

โดยหลักการ ท่านไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ที่จะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทฯ อย่างไรก็ดี หากท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราก็อาจจะไม่สามารถแจ้งข้อมูลของสินค้าและบริการต่างๆ ให้กับท่านได้ ตัวอย่างเช่น หากท่านไม่ได้ระบุประเภทและรุ่นของสินค้าที่ท่านซื้อไป บริษัทฯก็จะไม่สามารถแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะมีประโยชน์ต่อสินค้าที่ท่านซื้อไปได้

มาตรการด้านความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทฯ มีมาตรการด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึง การควบคุมการเข้าถึง การรักษาความลับ ความสมบูรณ์และการมีอยู่ของข้อมูลส่วนบุคคล ในระดับองค์กร การป้องกันทางเทคนิคและทางกายภาพ จากการสูญหาย การเข้าถึง การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ฟอร์ดได้มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงและการใช้อุปกรณ์จัดเก็บและประมวลผลข้อมูล ซึ่งมีความปลอดภัยและเหมาะสมในการจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนอุปกรณ์จัดเก็บและประมวลผลโดยกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือการอนุญาตให้เฉพาะแต่บุคคลที่เกี่ยวข้องและมีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การรับรู้ ทำซ้ำซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยผิดกฎหมาย การโจรกรรมอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูล นอกจากนี้บริทฯ ยังมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถตรวจสอบการเข้าถึง การแก้ไข การลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับใครบ้าง

ฟอร์ดจะไม่เปิดเผย จำหน่าย หรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ กับบริษัทอื่นใดเพื่อการใช้งานขององค์กรโดยไม่แจ้งทางเลือกให้กับท่านล่วงหน้า เรามีการเปิดเผยอีเมล์เข้ารหัสจากฐานข้อมูลการตลาดของเรากับคู่ค้าด้านการโฆษณาทางโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook เพื่อที่คู่ค้าเหล่านี้จะสามารถสร้าง “กลุ่มเป้าหมายที่ตรงกับสื่อโฆษณา” และสามารถนำเสนอชิ้นงานโฆษณาในฐานะตัวแทนของสมาชิกของคู่ค้าเหล่านั้นได้ การระบุตัวตนสมาชิกเหล่านี้สามารถกระทำได้เมื่อคู่ค้าโซเชียลมีเดียของเราทำการจับคู่ข้อมูลเข้ารหัสของเรากับข้อมูลเข้ารหัสของสมาชิกเหล่านั้น ฟอร์ดร่วมมือกับบริษัทผู้ให้บริการในด้านต่างๆ อาทิเช่น บริการส่งไปรษณีย์ การขนส่งสินค้า การวิเคราะห์แนวโน้มการตลาด และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และในบางครั้ง การที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้ลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราก็จำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางประการของลูกค้าให้กับบริษัทผู้ให้บริการเหล่านั้น และเมื่อไรก็ตามเมื่อมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลนี้ ฟอร์ดและบริษัทผู้ให้บริการรับรองว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการการเปิดเผยไปนั้น จะสามารถนำไปใช้ได้เฉพาะกับงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น และการดำเนินการใดๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องไม่เป็นการละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และในบางกรณี บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลทางสถิติบางอย่างแก่หน่วยงานราชการ ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้ก็อาจจะรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวตนของท่านและลูกค้าท่านอื่นๆ อย่างไรก็ดีบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่บ่งบอกว่าท่านเป็นลูกค้าของบริษัทฯ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกส่งต่อไปในต่างประเทศหรือไม่

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการโอนไปยังต่างประเทศ กล่าวคือ บริษัทอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในกลุ่มฟอร์ดที่ต่างประเทศ หรือผู้ให้บริการในต่างประเทศ ประเทศที่บุคคลภายนอกเหล่านี้ตั้งอยู่แล้วแต่กรณี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทฯ ได้รับอนุญาตและมีสิทธิในการโอนข้อมูลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่างเช่น บริษัทมีสัญญาจากผู้รับข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองโดยมาตรฐานที่เทียบเท่ากับข้อกำหนดภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับข้อมูลจะไม่ละเมิดข้อกำหนดดังกล่าว

บริษัทฯ จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

ฟอร์ดให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างจริงจัง ให้ปลอดภัยจากการใช้ การเปิดเผย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาต ฟอร์ดได้มีการอบรมให้พนักงานทุกคนรับรู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของตน ซึ่งจะมีผลต่อการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ เป็นอย่างดี มีเพียงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ในการรับรู้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ และสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ในขอบเขตหน้าที่ตามความรับผิดชอบเท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกจำหน่ายไปยังองค์กรอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง และฟอร์ดจะไม่ส่งหรือแจกจ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับองค์กรอื่นใด เว้นแต่หน่วยงานของบริษัทผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ระบุไว้ข้างต้น) เท่านั้น

บริษัทฯ ปฏิบัติอย่างไรกับข้อมูลที่ท่านแจ้งไว้ในใบสมัครงาน

หากท่านส่งใบสมัครงานเข้ามายังฟอร์ด เราก็จะใช้ข้อมูลนั้นประกอบการพิจารณาการสมัครของท่าน เช่นอาจจะเปิดเผยข้อมูลบางประการในใบสมัครนั้นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการคัดเลือกบุคลากร เช่น การจัดทดสอบวัดความสามารถ การตรวจสุขภาพ และกิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ต่างๆ ในการสมัครงานนั้น ท่านอาจจะต้องกรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพ และในบางกรณีท่านอาจจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพด้วย ซึ่งในกรณีนี้ ท่านจะได้รับการขอให้ยื่นความจำนงอนุญาตให้ฟอร์ดสามารถเปิดเผยข้อมูลในแบบสอบถามของท่านกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดตรวจสุขภาพนั้นๆ และอนุญาตให้หน่วยงานนั้นรายงานผลการตรวจสุขภาพของท่านให้ทางฟอร์ดทราบ นอกจากนี้ ฟอร์ดอาจขอความยินยอมจากท่านในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหน่วยงานอื่นๆ ที่ทำงานให้กับฟอร์ด ในกรณีที่ท่านอาจจะได้รับการพิจารณารับเข้าทำงานในองค์กรนั้นๆ ซึ่งอาจจะต้องการคุณสมบัติและประสบการณ์ที่ตรงกับท่านมากกว่า

ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจขยายเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลออกไป หากมีความจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายภายในบริษัท กรณีความจำเป็นอื่นใด หรือกรณีมีข้อพิพาท

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มีถูกต้องหรือไม่

ฟอร์ดจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี บริษัทฯ เชื่อมั่นในความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้แจ้งไว้ทั้งทางตรงและทางอ้อม หากข้อมูลบางอย่างที่ท่านพบว่าไม่ถูกต้องหรือต้องการแก้ไข โปรดติดต่อเราตามรายละเอียดด้านล่างของนโยบายฉบับนี้

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและขั้นตอนการจัดการสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึง หรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านซึ่งบริษัทฯ ได้จัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผย ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจร้องขอให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแสดงหลักฐานการยืนยันตัวตนและอาจเรียกเก็บค่าดำเนินการในการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล ตามที่กฎหมายอนุญาต
 • สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิที่จะขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ โดยเมื่อท่านได้ทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้กับบริษัทฯ ไม่ถูกต้อง หรือต้องการทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ท่านสามารถติดต่อฟอร์ดเพื่อทำการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้
 • สิทธิในการโอนถ่ายข้อมูล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอให้บริษัทฯ จัดทำข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งต่อให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อไหร่ก็ได้ ตามขอบเขตภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ
 • สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในบางกรณี
 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม กรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในบางกรณีท่านสามารถยกเลิกความยินยอมนั้นเมื่อไหร่ก็ได้ 
 • สิทธิในการขอให้ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจขอให้บริษัทฯ ทำการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวตนได้ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
 • สิทธิในการร้องเรียน หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเห็นว่าการดำเนินการของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

หากท่านต้องการใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น ท่านสามารถติดต่อฟอร์ดได้ที่ช่องทางที่ระบุด้านล่างนี้ การใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดยผู้จำหน่ายฟอร์ดหรือการยกเลิกการติดตามข้อมูลข่าวสารจากผู้จำหน่าย ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้จำหน่ายฟอร์ดโดยตรง

ท่านจะเข้าไปปรับแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บไว้ได้อย่างไร

หากท่านต้องการการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อตรวจสอบความถูกต้องหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือยกเลิกหรือเปลี่ยนช่องทางการติดต่อเพื่อรับข่าวสารการตลาดใดๆ ของท่าน โปรดติดต่อบริษัทฯ โดย:

 • โทรศัพท์ไปยังศูนย์บริการลูกค้า ในกรุงเทพมหานคร ที่ โทร: 66 (0) 2686-5899 หรือ 1383 และ ในต่างจังหวัด ที่ โทร: 1-800-225-449 (ต่างจังหวัดโทรฟรี)
 • ติดต่อผ่านเว็บไซด์ www.ford.co.th
 • ส่งจดหมายไปยังศูนย์บริการลูกค้า
  บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด 
  98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิต ทาวเวอร์ ชั้น 11 และ12
  ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทร: 66 (0) 2686 4000
  โทรสาร : 66 (0) 2661 8344
ควรจะติดต่อใครเมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของฟอร์ด

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดต่อการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของฟอร์ด โปรดส่งจดหมายไปยังศูนย์บริการลูกค้า
บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิต ทาวเวอร์ ชั้น 11 และ12
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร: 66 (0) 2686 4000
โทรสาร : 66 (0) 2661 8344

เราจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่ได้รับจดหมายจากท่าน และจะดำเนินการตามคำร้องขอของท่านตลอดจนแจ้งให้ท่านรับทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการแก้ไขปัญหาต่างๆ

การเปลี่ยนแปลงที่มีต่อนโยบายการรักษาความลับของข้อมูล

ฟอร์ดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลล่าสุดของนโยบายฯ ได้ตลอดเวลาที่ www.ford.co.th

หน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับทางอินเทอร์เน็ต

ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการรักษาปลอดภัยในข้อมูลของ บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารนี้จะอธิบายถึงนโยบายของฟอร์ดในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปริมาณและชนิดของข้อมูลที่ได้รับขึ้นอยู่กับการใช้งานในเว็บไซต์ของท่าน และเว็บไซต์นี้ก็ยังมีลิงค์ที่เชื่อมไปยังเว็บไซต์อื่นๆ อีกด้วย อย่างไรก็ดี นโยบายนี้จำกัดขอบเขตเพียงแค่ภายในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ท่านควรจะอ่านทำความเข้าใจกับเนื้อหาการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของเว็บไซต์ต่างๆ ที่ขอรับข้อมูลของท่านไปให้เป็นอย่างดี

การใช้เว็บไซต์ทั่วไป

ข้อมูลที่เราสามารถเก็บได้จากการใช้เว็บไซต์ทั่วไปของท่านคือ ชื่อของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ชื่อของเว็บไซต์ที่แจ้งข้อมูลของท่านมายังบริษัทฯ หน้าเว็บต่างๆ ที่ท่านเลือกดูและวันเวลาของการใช้เว็บไซต์ต่างๆ ของท่าน บริษัทฯ นำข้อมูลในส่วนนี้ไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางสถิติ และการวัดความนิยมของกิจกรรมบนเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อปรับปรุงให้เป็นประโยชน์ต่อผู้เยี่ยมชมมากที่สุด ในการใช้เว็บไซต์ปกตินั้น บริษัทฯ จะไม่สามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ อีเมล์ หรือเบอร์โทรศัพท์ได้

การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

มีหลายกรณีที่ฟอร์ดอาจมีการขอข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการและติดต่อสื่อสาร (เช่น การส่งรายละเอียดของโปรโมชั่น และใบปลิวต่างๆ ทางไปรษณีย์) ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ อีเมล์ ชนิดของคำร้องและข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ จะถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีโดยฟอร์ด และนำมาใช้เพื่อดำเนินการต่างๆ ตามคำร้องขอของท่าน หากท่านระบุไว้ว่า ไม่ประสงค์จะให้ข้อมูลที่ให้ไว้นี้นำไปใช้ในการติดต่อกับท่านในอนาคต ข้อมูลดังกล่าวก็จะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อการนั้น ข้อมูลที่ท่านให้ไว้นั้นจะถูกนำไปใช้เพื่อการปรับปรุงบริการที่ฟอร์ดมอบให้แก่ท่าน และจะไม่ถูกใช้โดยหน่วยงานอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นอันขาด ในบางกรณี ข้อมูลของท่านที่ฟอร์ดมีอยู่อาจจะถูกโอนไปเก็บยังศูนย์รักษาความปลอดภัยของฟอร์ดที่ต่างประเทศ ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นจะได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด หากท่านต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของฟอร์ดหรือต้องการสำเนาของนโยบายการรักษาความลับของข้อมูลของฟอร์ด โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าฟอร์ดในกรุงเทพมหานคร ที่ โทร: 66 (0) 2686-5899 หรือ 1383 และในต่างจังหวัด ที่ โทร: 1-800-225-449 (โทรฟรี)

ลิงก์ Cookies และการใช้งาน เว็บไซต์ฟอร์ด

เว็บไซต์ฟอร์ดประกอบด้วยลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้สำหรับเว็บไซต์ฟอร์ดเท่านั้น ไม่รวมถึงเว็บไซต์อื่นใดที่มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของฟอร์ด เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ฟอร์ดใช้เทคโนโลยี อาทิ “Cookies”, “Pixel Tags” และ “Java Code” บนเว็บไซต์ฟอร์ดและในอีเมล์ต่าง ๆ ที่ท่านได้รับจากเรา การใช้ “Cookies”, “Pixel Tags” และ “Java Code” เป็นมาตรฐานอย่างหนึ่งของอุตสาหกรรม ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของการโฆษณาของเราและวิธีการใช้งานเว็บไซต์ฟอร์ดของผู้เยี่ยมชมได้ “Cookies” คือหน่วยข้อมูลขนาดเล็กชนิดหนึ่งที่เก็บไว้บนเว็บเบราว์เซอร์ในระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน เมื่อท่านเลือก เว็บไซต์ฟอร์ดจะเก็บรักษาชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่านไว้ใน “Cookies” เพื่อให้ท่านสามารถล็อกอินได้โดยอัตโนมัติเมื่อกลับเข้าใช้งาน “Cookies” ของเว็บไซต์ฟอร์ดจะไม่เก็บข้อมูลที่อยู่อีเมล์หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นใดของท่าน

เราใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อจัดทำสถิติและวัดกิจกรรมบนเว็บไซต์เพื่อนำไปพัฒนาประโยชน์เมื่อลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ในระหว่างการใช้งานเว็บไซต์ตามปกติ เราจะไม่รวบรวมหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว อาทิ ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์ ของท่าน

แต่ละครั้งที่ท่านเข้ามายังเว็บไซต์ฟอร์ด เซิร์ฟเวอร์ของฟอร์ดอาจส่งข้อมูลบางอย่างรวมถึงโฆษณาที่สอดคล้องกับความต้องการของคุณโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่เก็บไว้ใน Cookies ของท่าน ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกอาจแสดงผลโฆษณาของเราทางเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตและนำเสนอโฆษณาเหล่านี้โดยอ้างอิงจากการการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรารวมทั้งกิจกรรมอื่นบนอินเทอร์เน็ตก่อนหน้านี้ของผู้ใช้ นอกจากนี้ ฟอร์ดอาจมีการใช้ข้อมูลการวิเคราะห์ที่ได้จากผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกเพื่อให้ข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแคมเปญโฆษณาของเรา

การโฆษณาบนพื้นฐานความสนใจทางอินเทอร์เน็ต

เราอาจมีการอนุญาตให้คู่ค้าด้านการโฆษณาซึ่งเป็นบุคคลภายนอก อาทิ Facebook สามารถเข้ามาติดตั้งระบบติดตามการใช้งานเว็บไซต์และเทคโนโลยีการเก็บข้อมูล (อาทิ Cookies, Web Beacons และ Pixels) บนบางหน้าของเว็บไซต์นี้ เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน (อาทิ IP Address หน้าเพจที่ท่านเข้าชม หรือ เวลาในการเข้าชมเว็บไซต์ เป็นต้น) คู่ค้าบุคคลที่สามเหล่านี้อาจนำข้อมูลเหล่านี้ (และรวมข้อมูลเหล่านี้กับข้อมูลที่เก็บได้จากเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และบริการดิจิทัลอื่น ๆ) มาใช้โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอโฆษณาที่น่าจะตรงกับความต้องการของท่านเมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของฟอร์ด แอปพลิเคชั่นบนมือถือ หรือบริการดิจิทัลต่าง ๆ และรวมไปถึงการให้บริการการวัดประเมินอีกด้วย แนวปฏิบัติเช่นนี้รวมแล้วเรียกว่า “การโฆษณาบนพื้นฐานความสนใจทางอินเทอร์เน็ต”

การขอสงวนสิทธิการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการโฆษณาบนพื้นฐานความสนใจทางอินเทอร์เน็ต

ท่านสามารถเลือกที่จะไม่อนุญาตให้นำข้อมูลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ได้โดยการตั้งค่า (Settings) บนเว็บเบราว์เซอร์ หรืออุปกรณ์ของท่าน หรือการตั้งค่า (Preferences) ในเมนูการตั้งค่าบัญชีบนโซเชียลมีเดียของท่าน

การขอสงวนสิทธิการนำข้อมูลไปใช้โดยผู้ลงโฆษณาบางรายเป็นการเฉพาะ

ท่านสามารถเลือกที่จะไม่อนุญาตให้นำข้อมูลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์การโฆษณาบนพื้นฐานความสนใจทางอินเทอร์เน็ต โดยผู้ลงโฆษณาบางรายได้เป็นการเฉพาะ อาทิ Facebook เป็นต้น เพียงเข้าไปเลือกที่ Privacy Tab หรือ Setting Tab บนเว็บไซต์ของผู้ลงโฆษณาดังกล่าว

 • Facebook: Facebook อาจมีการใช้งาน Cookies Web beacons และเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลอื่น ๆ ในการเก็บ หรือรับข้อมูลจากเว็บไซต์ของฟอร์ด หรือเว็บไซต์อื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ต Facebook ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้บริการการวัดประเมินและการกำหนดเป้าหมายการลงโฆษณา หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอสงวนสิทธิการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการโฆษณาบนพื้นฐานความสนใจทางอินเทอร์เน็ตของ Facebook โปรดเข้าไปเลือก Privacy Tab บน Facebook Website Footer แล้วเลือก Facebook Ads Controls
การให้บริการอินเทอร์เน็ตของฟอร์ด

ในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตของฟอร์ดเช่น My Ford Detivity Campaign และ literature requests ท่านอาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างแก่บริษัทฯ ก่อนที่จะใช้บริการได้ (เช่น ชื่อ เลขทะเบียนรถยนต์ ที่อยู่ และอื่นๆ ) เพื่อที่บริษัทฯ จะสามารถตรวจสอบข้อมูลของท่านและดำเนินการตามคำร้องขอได้อย่างถูกต้อง และบริษัทฯ อาจขอข้อมูลอีเมล์ของท่าน เพื่อใช้เป็นช่องทางการติดต่ออีกช่องทางหนึ่ง

อีเมล์ที่ส่งมายังฟอร์ดและมีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอาจจะตัดสินใจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมายังฟอร์ด เช่น ข้อความที่มีข้อมูลของผลิตภัณฑ์หรือบริการของฟอร์ดที่ท่านใช้อยู่ ฟอร์ดจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อการบ่งชี้สถานะความเป็นลูกค้าฟอร์ดของท่าน เพื่อการตอบสนองคำร้องขอและเพื่อการติดต่อกับท่านทางอีเมล์เท่านั้น จะไม่มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลนี้ไปใช้เพื่อการอื่น

นอกจากนี้ เนื้อหาและข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ อาจแตกต่างจากข้อมูลปัจจุบันหรือสื่อโฆษณาอื่น เนื่องด้วยความล่าช้าในการปรับปรุงข้อมูลในบางโอกาส

ฟอร์ดขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในนโยบายคุ้มครองความปลอดภัยข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลล่าสุดของนโยบายฯ ได้ตลอดเวลาทที่ www.ford.co.th