การตั้งค่าเสียง | SYNC™ 3 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

การตั้งค่าเสียง

คุณสามารถพูดคำสั่งเสียงต่อไปนี้เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าเสียง:
หมายเหตุ: กรณีที่คุณได้ตั้งค่าเอาไว้ ความแรงของพัดลมอาจปรับลดลงโดยอัตโนมัติระหว่างการโทรออกหรือรับโทรศัพท์ด้วยระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC เพื่อลดเสียงรบกวนในรถยนต์ โดยความแรงของพัดลมจะกลับเป็นปกติเมื่อสิ้นสุดการโทร ความแรงของพัดลมสามารถปรับได้ตามปรกติในขณะใช้สาย โดยกดปุ่มพัดลม หรือหมุนปุ่มพัดลมเพื่อเพิ่ม-ลดความแรงพัดลมตามที่ต้องการ
หากคุณต้องการปิดการปรับความแรงของพัดลมอัตโนมัติขณะใช้สายนี้ กดปุ่มปรับอุณหภูมิแอร์และปุ่มสวิงลมค้างไว้พร้อมกัน ปล่อย และเพิ่มความแรงของพัดลมภายใน 2 วินาที หากต้องการเปิดการปรับความแรงของพัดลมอัตโนมัติขณะใช้สาย ทำตามขั้นตอนเดียวกับการปิดการใช้งาน

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

การตั้งค่าเสียง

คุณสามารถพูดคำสั่งเสียงต่อไปนี้เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าเสียง:
หมายเหตุ: กรณีที่คุณได้ตั้งค่าเอาไว้ ความแรงของพัดลมอาจปรับลดลงโดยอัตโนมัติระหว่างการโทรออกหรือรับโทรศัพท์ด้วยระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC เพื่อลดเสียงรบกวนในรถยนต์ โดยความแรงของพัดลมจะกลับเป็นปกติเมื่อสิ้นสุดการโทร ความแรงของพัดลมสามารถปรับได้ตามปรกติในขณะใช้สาย โดยกดปุ่มพัดลม หรือหมุนปุ่มพัดลมเพื่อเพิ่ม-ลดความแรงพัดลมตามที่ต้องการ
หากคุณต้องการปิดการปรับความแรงของพัดลมอัตโนมัติขณะใช้สายนี้ กดปุ่มปรับอุณหภูมิแอร์และปุ่มสวิงลมค้างไว้พร้อมกัน ปล่อย และเพิ่มความแรงของพัดลมภายใน 2 วินาที หากต้องการเปิดการปรับความแรงของพัดลมอัตโนมัติขณะใช้สาย ทำตามขั้นตอนเดียวกับการปิดการใช้งาน

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

hidden

hidden

Top