วิธีการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับระบบสั่งงานด้วยเสียง | SYNC™ 3 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

วิธีการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC 3

ก่อนเริ่มการเชื่อมต่อ
• ตรวจสอบว่าโทรศัพท์ของคุณสามารถเชื่อมต่อกับระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC 3 ได้หรือไม่
• รถยนต์ของคุณติดเครื่องอยู่ และตำแหน่งเกียร์อยู่ที่ เกียร์ P และไม่อยู่ในโหมด Accessory

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

วิธีการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC 3

ก่อนเริ่มการเชื่อมต่อ
• ตรวจสอบว่าโทรศัพท์ของคุณสามารถเชื่อมต่อกับระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC 3 ได้หรือไม่
• รถยนต์ของคุณติดเครื่องอยู่ และตำแหน่งเกียร์อยู่ที่ เกียร์ P และไม่อยู่ในโหมด Accessory

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

hidden

hidden

Top