วิธีการกดหมายเลขโดยไม่ใช้มือ | SYNC™ 3 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

วิธีการกดหมายเลขโดยไม่ใช้มือ

คุณสามารถสั่งงานระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC เพื่อต่อสายตามหมายเลขที่คุณต้องการโดยไม่ใช้มือได้

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

วิธีการกดหมายเลขโดยไม่ใช้มือ

คุณสามารถสั่งงานระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC เพื่อต่อสายตามหมายเลขที่คุณต้องการโดยไม่ใช้มือได้

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

hidden

hidden

Top