วิธีการควบคุมวิทยุและเครื่องเล่น CD ด้วยระบบการสั่งงานด้วยเสียง | SYNC™ 3 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

วิธีการควบคุมวิทยุและเครื่องเล่น CD ด้วยระบบการสั่งงานด้วยเสียง SYNC 3

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

วิธีการควบคุมวิทยุและเครื่องเล่น CD ด้วยระบบการสั่งงานด้วยเสียง SYNC 3

วิธีการตั้งค่าแถบจดจำสถานีวิทยุ

วิธีการตั้งค่าแถบจดจำสถานีวิทยุ

วิธีการตั้งค่าแถบจดจำสถานีวิทยุทั้งสถานี AM และ FM เลือกไอคอนเสียงเพลง (Audio) ในแถบคุณสมบัติบริเวณด้านล่างของหน้าจอสัมผัส จากนั้นเลือก ที่มา (Sources)

1. เริ่มต้นเลือกสถานี โดยการเลือก AM หรือ FM
2. เลือก Direct Tune
3. เลือกสถานีที่คุณต้องการ จากนั้นกด ตกลง (Enter)
4. เลือกแถบจดจำสถานีที่ต้องการเพิ่มสถานีวิทยุของคุณ จากนั้นกดตำแหน่งแถบสถานีที่ต้องการค้างไว้ เพื่อทำการบันทึก เสียงวิทยุจะถูกระงับชั่วคราวระหว่างทำการบันทึก เมื่อเรียบร้อยแล้วเสียงวิทยุจะกลับมาดังเดิม

Note: หากรถยนต์ของคุณอยู่นอกเขตสัญญาณของสถานีวิทยุนั้นๆ จะไม่สามารถเข้าถึงสัญญาณของสถานีได้ แม้ว่าได้ทำการบันทึกลงในแถบจดจำสถานีเรียบร้อยแล้ว

วิธีการควบคุมเครื่องเล่น CD

คุณสามารถเปลี่ยนเครื่องเล่นมาเป็นโหมด CD ได้โดยการเลือกไอคอน เสียงเพลง (Audio) ในแถบคุณสมบัติ ด้านล่างของหน้าจอสัมผัส จากนั้นเลือก ที่มา (Sources) กดเลือกไอคอน CD

เมื่อคุณเลือกโหมด CD แล้ว ระบบจะนำท่านกลับมาที่หน้าเสียงเพลง ซึ่งจะปรากฏข้อมูลของเพลงที่กำลังเล่นอยู่บนหน้าจอสัมผัส

จากหน้า CD คุณสามารถควบคุมการเล่น CD โดย:
- เลือก เพลงต่อไป ย้อนกลับ หยุด เล่น หรือ เล่นวนซ้ำ
- ค้นหาเพลง
- สุ่มเล่นเพลง
- เลือกเพลงที่ต้องการฟังจากหน้าจอสัมผัสโดยตรง

วิธีการตั้งค่าแถบจดจำสถานีวิทยุ

วิธีการตั้งค่าแถบจดจำสถานีวิทยุทั้งสถานี AM และ FM เลือกไอคอนเสียงเพลง (Audio) ในแถบคุณสมบัติบริเวณด้านล่างของหน้าจอสัมผัส จากนั้นเลือก ที่มา (Sources)

1. เริ่มต้นเลือกสถานี โดยการเลือก AM หรือ FM
2. เลือก Direct Tune
3. เลือกสถานีที่คุณต้องการ จากนั้นกด ตกลง (Enter)
4. เลือกแถบจดจำสถานีที่ต้องการเพิ่มสถานีวิทยุของคุณ จากนั้นกดตำแหน่งแถบสถานีที่ต้องการค้างไว้ เพื่อทำการบันทึก เสียงวิทยุจะถูกระงับชั่วคราวระหว่างทำการบันทึก เมื่อเรียบร้อยแล้วเสียงวิทยุจะกลับมาดังเดิม

Note: หากรถยนต์ของคุณอยู่นอกเขตสัญญาณของสถานีวิทยุนั้นๆ จะไม่สามารถเข้าถึงสัญญาณของสถานีได้ แม้ว่าได้ทำการบันทึกลงในแถบจดจำสถานีเรียบร้อยแล้ว

วิธีการควบคุมเครื่องเล่น CD

คุณสามารถเปลี่ยนเครื่องเล่นมาเป็นโหมด CD ได้โดยการเลือกไอคอน เสียงเพลง (Audio) ในแถบคุณสมบัติ ด้านล่างของหน้าจอสัมผัส จากนั้นเลือก ที่มา (Sources) กดเลือกไอคอน CD

เมื่อคุณเลือกโหมด CD แล้ว ระบบจะนำท่านกลับมาที่หน้าเสียงเพลง ซึ่งจะปรากฏข้อมูลของเพลงที่กำลังเล่นอยู่บนหน้าจอสัมผัส

จากหน้า CD คุณสามารถควบคุมการเล่น CD โดย:
- เลือก เพลงต่อไป ย้อนกลับ หยุด เล่น หรือ เล่นวนซ้ำ
- ค้นหาเพลง
- สุ่มเล่นเพลง
- เลือกเพลงที่ต้องการฟังจากหน้าจอสัมผัสโดยตรง

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

hidden

hidden

Top