วิธีการปรับอุณหภูมิตามที่ต้องการ | SYNC™ 3 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

วิธีการปรับอุณหภูมิตามที่ต้องการ

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

วิธีการปรับอุณหภูมิตามที่ต้องการ

วิธีการปรับอุณหภูมิตามที่ต้องการ

การปรับอุณหภูมิบริเวณที่นั่งคนขับ

เลือกลูกศร ขึ้น หรือ ลง เพื่อปรับอุณหภูมิบริเวณที่นั่งคนขับ

จากเมนู การตั้งค่า (Settings) คุณสามารถตั้งค่าหน่วยอุณหภูมิ จาก เซลเซียส เป็น ฟาเรนไฮต์ ได้ บนแถบคุณสมบัติ เลือก การตั้งค่า (Settings) จากนั้นเลือก ตั้งค่าทั่วไป (General) แล้วเลือก ตั้งค่าอุณหภูมิ (Climate Selection)

เรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าเพิ่มเติม

ตั้งค่าอัตโนมัติ

กดปุ่มตั้งค่าอัตโนมัติ (Auto) เพื่อปรับอุณหภูมิและรักษาอุณหภูมิที่ตั้งเอาไว้โดยอัตโนมัติ
เลือกค่าอุณหภูมิที่คุณต้องการ โดยการเลือกลูกศรควบคุมอุณหภูมิบนหน้าจอสัมผัส ระบบจะทำการปรับความแรงพัดลม การกระจายทิศทางการปรับอากาศ และระบบปรับอากาศ เลือกอากาศภายนอก หรือหมุนเวียนภายในรถยนต์เพื่อรักษาอุณหภูมิที่เลือกไว้

เปิด / ปิด

กดปุ่ม Power เพื่อเปิดหรือปิดระบบการควบคุมอุณหภูมิ  การปิดระบบควบคุมอุณหภูมิจะช่วยป้องกันอากาศจากภายนอกเข้ามาภายในรถยนต์

ระบบคู่

กดปุ่ม Dual เพื่อปรับช่องอุณหภูมิจากฝั่งที่นั่งข้างคนขับ มายังฝั่งที่นั่งคนขับ

การควบคุมอุณหภูมิบริเวณที่นั่งข้างคนขับ

เลือกลูกศร ขึ้น หรือ ลง บนแผงควบคุมอุณหภูมิผู้โดยสาร เพื่อปรับค่าอุณหภูมิฝั่งที่นั่งข้างคนขับ

จากเมนู การตั้งค่า (Settings) คุณสามารถตั้งค่าหน่วยอุณหภูมิ จาก เซลเซียส เป็น ฟาเรนไฮต์ ได้ บนแถบคุณสมบัติ เลือก การตั้งค่า (Settings) จากนั้นเลือก ตั้งค่าทั่วไป (General) แล้วเลือก ตั้งค่าอุณหภูมิ (Climate Selection)

เรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าเพิ่มเติม

การละลายน้ำแข็ง และการกระจายทิศทางการปรับอากาศ
เลือกเมนู ละลายน้ำแข็ง (Defrost) เพื่อตั้งค่าและเริ่มต้นการใช้งานระบบละลายน้ำแข็งบนรถยนต์ของคุณ และปัดกระจกเพื่อกำจัดหมอกและเกล็ดน้ำแข็ง

เมนูจะแสดงค่าดังต่อไปนี้:
• ละลายน้ำแข็งสูงสุด (Max Defrost): กดเพื่อเปิดการใช้งานการละลายน้ำแข็งสูงสุดบริเวณกระจกหน้าและหลังของรถยนต์
• ละลายน้ำแข็ง (Defrost): กดเพื่อกระจายอากาศลงไปยังกระจกรถและช่องระบายอากาศ
• เพิ่มความร้อนกระจกหลัง (Heated Rear Window): กดเพื่อเปิดการใช้งานความร้อนกระจกหลังเพื่อละลายน้ำแข็ง
• ปิด (Close): กดเพื่อจบการตั้งค่าละลายน้ำแข็ง

คุณสามารถปรับค่าการกระจายทิศทางการปรับอากาศด้วยตัวของคุณเอง โดยการกดปรับทิศทางจากปุ่มบนแผงหน้าปัด และ ช่องระบายอากาศ คุณสามารถปรับทิศทางจากทางใดทางหนึ่ง หรือใช้ทั้งสองทางร่วมกันเพื่อควบคุมอากาศภายในรถยนต์

ความแรงพัดลม

กดลูกศร ขึ้น หรือ ลง เพื่อควบคุมความแรงของลมที่หมุนเวียนภายในรถยนต์

A/C

กดปุ่ม A/C เพื่อเริ่มต้นการตั้งค่าระบบปรับอากาศ โดยเมนูจะแสดงค่าดังต่อไปนี้:

• MAX A/C: กดเพื่อทำความเย็นสูงสุด
• A/C: กดเพื่อเปิดหรือปิดระบบปรับอากาศ
• Recirculated air: กดเพื่อสลับระหว่างระบบอากาศจากภายนอก หรือระบบหมุนเวียนอากาศภายใน การใช้ระบบหมุนเวียนอากาศภายในจะช่วยลดระยะเวลาในการทำความเย็น ร่วมถึงป้องกันกลิ่นและมลพิษจากภายนอกรถยนต์
• Close: กดเพื่อจบการตั้งค่าระบบปรับอากาศ

การปรับอุณหภูมิบริเวณที่นั่งคนขับ

เลือกลูกศร ขึ้น หรือ ลง เพื่อปรับอุณหภูมิบริเวณที่นั่งคนขับ

จากเมนู การตั้งค่า (Settings) คุณสามารถตั้งค่าหน่วยอุณหภูมิ จาก เซลเซียส เป็น ฟาเรนไฮต์ ได้ บนแถบคุณสมบัติ เลือก การตั้งค่า (Settings) จากนั้นเลือก ตั้งค่าทั่วไป (General) แล้วเลือก ตั้งค่าอุณหภูมิ (Climate Selection)

เรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าเพิ่มเติม

ตั้งค่าอัตโนมัติ

กดปุ่มตั้งค่าอัตโนมัติ (Auto) เพื่อปรับอุณหภูมิและรักษาอุณหภูมิที่ตั้งเอาไว้โดยอัตโนมัติ
เลือกค่าอุณหภูมิที่คุณต้องการ โดยการเลือกลูกศรควบคุมอุณหภูมิบนหน้าจอสัมผัส ระบบจะทำการปรับความแรงพัดลม การกระจายทิศทางการปรับอากาศ และระบบปรับอากาศ เลือกอากาศภายนอก หรือหมุนเวียนภายในรถยนต์เพื่อรักษาอุณหภูมิที่เลือกไว้

เปิด / ปิด

กดปุ่ม Power เพื่อเปิดหรือปิดระบบการควบคุมอุณหภูมิ  การปิดระบบควบคุมอุณหภูมิจะช่วยป้องกันอากาศจากภายนอกเข้ามาภายในรถยนต์

ระบบคู่

กดปุ่ม Dual เพื่อปรับช่องอุณหภูมิจากฝั่งที่นั่งข้างคนขับ มายังฝั่งที่นั่งคนขับ

การควบคุมอุณหภูมิบริเวณที่นั่งข้างคนขับ

เลือกลูกศร ขึ้น หรือ ลง บนแผงควบคุมอุณหภูมิผู้โดยสาร เพื่อปรับค่าอุณหภูมิฝั่งที่นั่งข้างคนขับ

จากเมนู การตั้งค่า (Settings) คุณสามารถตั้งค่าหน่วยอุณหภูมิ จาก เซลเซียส เป็น ฟาเรนไฮต์ ได้ บนแถบคุณสมบัติ เลือก การตั้งค่า (Settings) จากนั้นเลือก ตั้งค่าทั่วไป (General) แล้วเลือก ตั้งค่าอุณหภูมิ (Climate Selection)

เรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าเพิ่มเติม

การละลายน้ำแข็ง และการกระจายทิศทางการปรับอากาศ
เลือกเมนู ละลายน้ำแข็ง (Defrost) เพื่อตั้งค่าและเริ่มต้นการใช้งานระบบละลายน้ำแข็งบนรถยนต์ของคุณ และปัดกระจกเพื่อกำจัดหมอกและเกล็ดน้ำแข็ง

เมนูจะแสดงค่าดังต่อไปนี้:
• ละลายน้ำแข็งสูงสุด (Max Defrost): กดเพื่อเปิดการใช้งานการละลายน้ำแข็งสูงสุดบริเวณกระจกหน้าและหลังของรถยนต์
• ละลายน้ำแข็ง (Defrost): กดเพื่อกระจายอากาศลงไปยังกระจกรถและช่องระบายอากาศ
• เพิ่มความร้อนกระจกหลัง (Heated Rear Window): กดเพื่อเปิดการใช้งานความร้อนกระจกหลังเพื่อละลายน้ำแข็ง
• ปิด (Close): กดเพื่อจบการตั้งค่าละลายน้ำแข็ง

คุณสามารถปรับค่าการกระจายทิศทางการปรับอากาศด้วยตัวของคุณเอง โดยการกดปรับทิศทางจากปุ่มบนแผงหน้าปัด และ ช่องระบายอากาศ คุณสามารถปรับทิศทางจากทางใดทางหนึ่ง หรือใช้ทั้งสองทางร่วมกันเพื่อควบคุมอากาศภายในรถยนต์

ความแรงพัดลม

กดลูกศร ขึ้น หรือ ลง เพื่อควบคุมความแรงของลมที่หมุนเวียนภายในรถยนต์

A/C

กดปุ่ม A/C เพื่อเริ่มต้นการตั้งค่าระบบปรับอากาศ โดยเมนูจะแสดงค่าดังต่อไปนี้:

• MAX A/C: กดเพื่อทำความเย็นสูงสุด
• A/C: กดเพื่อเปิดหรือปิดระบบปรับอากาศ
• Recirculated air: กดเพื่อสลับระหว่างระบบอากาศจากภายนอก หรือระบบหมุนเวียนอากาศภายใน การใช้ระบบหมุนเวียนอากาศภายในจะช่วยลดระยะเวลาในการทำความเย็น ร่วมถึงป้องกันกลิ่นและมลพิษจากภายนอกรถยนต์
• Close: กดเพื่อจบการตั้งค่าระบบปรับอากาศ

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 3

hidden

hidden

Top