การโทร | SYNC™ 2 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC 2

การโทร

เมื่อระบบ SYNC อยู่ในโหมดการโทร คุณสามารถสั่งงานดังต่อไปนี้:

ข้อมูลสนับสนุน SYNC 2

การโทร

เมื่อระบบ SYNC อยู่ในโหมดการโทร คุณสามารถสั่งงานดังต่อไปนี้:

การทำงาน

คำสั่งเสียง

การโทรหาบุคคลในรายชื่อติดต่อ

"Call<name><at home/at work/on mobile/on other>"
eg.: "Call Mom"
eg.: "Call Mom on mobile"

เปิดเสียงเรียกเข้า

"Dial"(Ford SYNCTM will ask for the number)"<phone number>"
eg.: "Dial 1-800-5-5-5-1-2-3-4"

เปิดเสียงเรียกเข้า

"Phone menu" (Ford SYNCTM will ask for the number) "Set phone ringer"
(You can then configure up to 3 ringtones)

ปิดเสียงเรียกเข้า

"Phone menu" (Ford SYNCTM will ask for command) "Set ringer off"

ฟังคำสั่งเสียงที่เกี่ยวกับการโทร

"Phone help"

หากกำลังคุยสายอยู่ คุณสามารถสั่งงานดังต่อไปนี้:

 

เปลี่ยนจากการคุยผ่านลำโพงรถไปเป็นการคุยผ่านโทรศัพท์ (เพื่อความเป็นส่วนตัว)

"Transfer to phone"

ปิดความเป็นส่วนตัว (กลับไปคุยผ่านลำโพงรถแบบแฮนด์ฟรี)

"Transfer to car"

พักสาย / สนทนาต่อ

"Hold call<on /off>"

ปิดเสียง / เปิดเสียง

"Mute call<on /off>"

เชื่อมสายเพื่อเป็นการประชุมสาย

"Join call"

การทำงาน

คำสั่งเสียง

การโทรหาบุคคลในรายชื่อติดต่อ

"Call<name><at home/at work/on mobile/on other>"
eg.: "Call Mom"
eg.: "Call Mom on mobile"

เปิดเสียงเรียกเข้า

"Dial"(Ford SYNCTM will ask for the number)"<phone number>"
eg.: "Dial 1-800-5-5-5-1-2-3-4"

เปิดเสียงเรียกเข้า

"Phone menu" (Ford SYNCTM will ask for the number) "Set phone ringer"
(You can then configure up to 3 ringtones)

ปิดเสียงเรียกเข้า

"Phone menu" (Ford SYNCTM will ask for command) "Set ringer off"

ฟังคำสั่งเสียงที่เกี่ยวกับการโทร

"Phone help"

หากกำลังคุยสายอยู่ คุณสามารถสั่งงานดังต่อไปนี้:

 

เปลี่ยนจากการคุยผ่านลำโพงรถไปเป็นการคุยผ่านโทรศัพท์ (เพื่อความเป็นส่วนตัว)

"Transfer to phone"

ปิดความเป็นส่วนตัว (กลับไปคุยผ่านลำโพงรถแบบแฮนด์ฟรี)

"Transfer to car"

พักสาย / สนทนาต่อ

"Hold call<on /off>"

ปิดเสียง / เปิดเสียง

"Mute call<on /off>"

เชื่อมสายเพื่อเป็นการประชุมสาย

"Join call"

 ข้อมูลสนับสนุน SYNC 2

ข้อมูลสนับสนุน SYNC 2

hidden

hidden

Top