อุณหภูมิ | SYNC™ 2 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 2

อุณหภูมิ

เมื่อ SYNC อยู่ในโหมดอุณหภูมิ คุณสามารถสั่งงานดังต่อไปนี้

ข้อมูลสนับสนุน SYNC™ 2

อุณหภูมิ

เมื่อ SYNC อยู่ในโหมดอุณหภูมิ คุณสามารถสั่งงานดังต่อไปนี้

ข้อมูลสนับสนุน SYNC 2

ข้อมูลสนับสนุน SYNC 2

hidden

hidden

Top