Home > Owner > Sync Support > 2 > การรับสายและตัดสาย

Ford Thailand | ข้อมูลสนับสนุน SYNC™

ข้อมูลสนับสนุน SYNCTM 2

การรับสายและตัดสาย

เมื่อโทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับระบบการสั่งงานด้วยเสียง SYNCTM เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถรับสายโดยการกดปุ่มเดียว

ข้อมูลสนับสนุน SYNCTM 2

การรับสายและตัดสาย

เมื่อโทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับระบบการสั่งงานด้วยเสียง SYNCTM เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถรับสายโดยการกดปุ่มเดียว

phone-call

1. การรับสายแบบแฮนด์ฟรี กดรับที่ปุ่มที่รูปโทรศัพท์สีเขียว เพื่อเริ่มสนทนา
2. การตัดสาย กดปุ่มที่มีรูปโทรศัพท์สีแดง โดยสายเรียกเข้านั้นจะถูกบันทึกเป็นสายที่ไม่ได้รับ

1. การรับสายแบบแฮนด์ฟรี กดรับที่ปุ่มที่รูปโทรศัพท์สีเขียว เพื่อเริ่มสนทนา
2. การตัดสาย กดปุ่มที่มีรูปโทรศัพท์สีแดง โดยสายเรียกเข้านั้นจะถูกบันทึกเป็นสายที่ไม่ได้รับ

ข้อมูลสนับสนุน SYNC 2

ข้อมูลสนับสนุน SYNC 2

hidden

hidden