คำสั่งเสียงสำหรับ USB | SYNC™ 1 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

คำสั่งเสียงสำหรับ USB 

เมื่อระบบ SYNCTM อยู่ในโหมด USB สามารถออกคำสั่งต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

คำสั่งเสียงสำหรับ USB 

เมื่อระบบ SYNCTM อยู่ในโหมด USB สามารถออกคำสั่งต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

hidden

hidden

Top