การเล่นเพลงจาก USB หรือ iPod | SYNC™ 1 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

การเล่นเพลงจาก USB หรือ iPod  

ออกคำสั่งเสียงเพื่อค้นหาข้อมูลจากอุปกรณ์ของคุณ เช่น iPod หรือสั่ง ให้ SYNCTM เล่นเพลงจากชื่อที่บันทึกไว้

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

การเล่นเพลงจาก USB หรือ iPod 

ออกคำสั่งเสียงเพื่อค้นหาข้อมูลจากอุปกรณ์ของคุณ เช่น iPod หรือสั่ง ให้ SYNCTM เล่นเพลงจากชื่อที่บันทึกไว้

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

hidden

hidden

Top