การใช้โทรศัพท์ | SYNC™ 1 | Ford ประเทศไทย

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

การใช้โทรศัพท์

เมื่อระบบ SYNCTM อยู่ในโหมด โทรศัพท์ สามารถออกคำสั่งต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

การใช้โทรศัพท์

เมื่อระบบ SYNCTM อยู่ในโหมด โทรศัพท์ สามารถออกคำสั่งต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

hidden

hidden

Top