Home > Owner > Sync Support > 1 > วิธีรับสาย หรือปฏิเสธสายเรียกเข้า

Ford Thailand | ข้อมูลสนับสนุน SYNC™

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

วิธีรับสาย หรือปฏิเสธสายเรียกเข้า 

เมื่อโทรศัพท์ถูกเชื่อมต่อเข้ากับระบบ SYNCTM คุณสามารถเลือกที่จะรับหรือไม่รับสายได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

วิธีรับสาย หรือปฏิเสธสายเรียกเข้า 

เมื่อโทรศัพท์ถูกเชื่อมต่อเข้ากับระบบ SYNCTM คุณสามารถเลือกที่จะรับหรือไม่รับสายได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

ข้อมูลสนับสนุน SYNC

hidden

hidden