Malfunction Indicator Lamp

                  

                  

malfunction-indicator-lamp

ไฟแสดงเครื่องยนต์ทำงานผิดปกติ

 ไฟแสดงเครื่องยนต์ทำงานผิดปกติ

1. ความหมายของตัวชี้วัดต่างๆ
  • ไฟแสดงเครื่องยนต์ทำงานผิดปกติจะติดสว่าง เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง ON ก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อตรวจสอบหลอดไฟ หากไฟแสดงเครื่องยนต์ทำงานผิดปกติยังคงติดสว่างอยู่ ภายหลังจากที่ท่านสตาร์ทรถยนต์แล้ว แสดงว่าระบบวิเคราะห์ปัญหาของรถยนต์(OBD) ตรวจพบความผิดปกติของระบบควบคุมการปล่อยไอเสียของรถยนต์
สิ่งที่คุณควรปฏิบัติ
  • ภายใต้สภาวะการจุดระเบิดผิดพลาดของเครื่องยนต์ อุณหภูมิไอเสียที่มากเกินไป อาจทำให้อุปกรณ์แปรสภาพไอเสีย ระบบเชื้อเพลิง ที่คลุมพื้นภายในรถ หรือส่วนประกอบอื่นๆ ของรถเสียหายและอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
  • หากไฟกะพริบ แสดงว่าเครื่องยนต์จุดระเบิดผิดพลาด ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์แปรสภาพไอเสียของท่านเสียหาย
2. ความหมายของตัวชี้วัดต่างๆ
  • ขับรถด้วยความเร็วปานกลาง (หลีกเลี่ยงการเร่งหรือลดความเร็วอย่างฉับพลัน) และนำรถของท่านเข้ารับการซ่อมบำรุงโดยศูนย์บริการฟอร์ดโดยเร็วที่สุด
1. ความหมายของตัวชี้วัดต่างๆ
  • ไฟแสดงเครื่องยนต์ทำงานผิดปกติจะติดสว่าง เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง ON ก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อตรวจสอบหลอดไฟ หากไฟแสดงเครื่องยนต์ทำงานผิดปกติยังคงติดสว่างอยู่ ภายหลังจากที่ท่านสตาร์ทรถยนต์แล้ว แสดงว่าระบบวิเคราะห์ปัญหาของรถยนต์(OBD) ตรวจพบความผิดปกติของระบบควบคุมการปล่อยไอเสียของรถยนต์
สิ่งที่คุณควรปฏิบัติ
  • ภายใต้สภาวะการจุดระเบิดผิดพลาดของเครื่องยนต์ อุณหภูมิไอเสียที่มากเกินไป อาจทำให้อุปกรณ์แปรสภาพไอเสีย ระบบเชื้อเพลิง ที่คลุมพื้นภายในรถ หรือส่วนประกอบอื่นๆ ของรถเสียหายและอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
  • หากไฟกะพริบ แสดงว่าเครื่องยนต์จุดระเบิดผิดพลาด ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์แปรสภาพไอเสียของท่านเสียหาย
2. ความหมายของตัวชี้วัดต่างๆ
  • ขับรถด้วยความเร็วปานกลาง (หลีกเลี่ยงการเร่งหรือลดความเร็วอย่างฉับพลัน) และนำรถของท่านเข้ารับการซ่อมบำรุงโดยศูนย์บริการฟอร์ดโดยเร็วที่สุด
Top