Low Tire Pressure Warning Lamp

                  

                  

low-tire-pressure-warning-lamp

ไฟเตือนแรงดันลมยางตํ่า

 ไฟเตือนแรงดันลมยางตํ่า

1. ความหมายของตัวชี้วัดต่างๆ
  • จะติดสว่างเมื่อแรงดันลมยางของท่านตํ่า หากไฟยังคงติดสว่างเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน หรือขณะขับขี่ นอกจากนี้ไฟนี้จะติดสว่างชั่วขณะหนึ่ง เมื่อท่านหมุนสวิตช์กุญแจเปิดเพื่อยืนยันว่าไฟทำงาน
สิ่งที่คุณควรปฏิบัติ
  • โปรดตรวจสอบแรงดันลมยางของท่านทันทีที่เป็นไปได้ หากไฟไม่ติดสว่างเมื่อท่านหมุนสวิตช์กุญแจเปิด หรือเริ่มกะพริบในเวลาใดก็ตาม โปรดนำรถยนต์เข้ารับการตรวจสอบโดยตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต
1. ความหมายของตัวชี้วัดต่างๆ
  • จะติดสว่างเมื่อแรงดันลมยางของท่านตํ่า หากไฟยังคงติดสว่างเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน หรือขณะขับขี่ นอกจากนี้ไฟนี้จะติดสว่างชั่วขณะหนึ่ง เมื่อท่านหมุนสวิตช์กุญแจเปิดเพื่อยืนยันว่าไฟทำงาน
สิ่งที่คุณควรปฏิบัติ
  • โปรดตรวจสอบแรงดันลมยางของท่านทันทีที่เป็นไปได้ หากไฟไม่ติดสว่างเมื่อท่านหมุนสวิตช์กุญแจเปิด หรือเริ่มกะพริบในเวลาใดก็ตาม โปรดนำรถยนต์เข้ารับการตรวจสอบโดยตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต
Top