Low Fuel Level Warning Lamp

                  

                  

low-fuel-level-warning-lamp

ไฟเตือนระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงตํ่า

 ไฟเตือนระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงตํ่า

1. ความหมายของตัวชี้วัดต่างๆ
  • ถ้าไฟติดสว่างขึ้นขณะขับขี่ ให้เติมนํ้ามันเชื้อเพลิงทันทีที่เป็นไปได้
1. ความหมายของตัวชี้วัดต่างๆ
  • ถ้าไฟติดสว่างขึ้นขณะขับขี่ ให้เติมนํ้ามันเชื้อเพลิงทันทีที่เป็นไปได้
Top