Engine Coolant Temperature Warning Lamp

                  

                  

ABS

ไฟเตือนอุณหภูมินํ้าหล่อเย็นเครื่องยนต์

   ไฟเตือนอุณหภูมินํ้าหล่อเย็นเครื่องยนต์

1. ความหมายของตัวชี้วัดต่างๆ
  • หลังจากเครื่องยนต์ติดแล้ว ถ้าไฟเตือนยังคงติดอยู่หรือกะพริบในขณะขับรถ แสดงว่ามีข้อ
สิ่งที่คุณควรปฏิบัติ
  • บกพร่องเกิดขึ้น จอดรถและดับเครื่องยนต์ในสถานที่ที่ปลอดภัยโดยเร็วที่สุด ตรวจสอบระดับนํ้าหล่อเย็นเครื่องยนต์ ดู การตรวจสอบระดับนํ้าหล่อเย็นเครื่องยนต์
1. ความหมายของตัวชี้วัดต่างๆ
  • หลังจากเครื่องยนต์ติดแล้ว ถ้าไฟเตือนยังคงติดอยู่หรือกะพริบในขณะขับรถ แสดงว่ามีข้อ
สิ่งที่คุณควรปฏิบัติ
  • บกพร่องเกิดขึ้น จอดรถและดับเครื่องยนต์ในสถานที่ที่ปลอดภัยโดยเร็วที่สุด ตรวจสอบระดับนํ้าหล่อเย็นเครื่องยนต์ ดู การตรวจสอบระดับนํ้าหล่อเย็นเครื่องยนต์
Top