Doors Open Warning Lamp

                  

                  

doors

ไฟเตือนการเปิดประตู

   ไฟเตือนการเปิดประตู

1. ความหมายของตัวชี้วัดต่างๆ
  • จะติดขึ้นเมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ที่ตําแหน่ง ON และยังคงติดค้างอยู่ถ้าประตูบานใดบานหนึ่ง ฝากระโปรงหน้าหรือฝากระโปรงท้ายปิดไม่สนิท
1. ความหมายของตัวชี้วัดต่างๆ
  • จะติดขึ้นเมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ที่ตําแหน่ง ON และยังคงติดค้างอยู่ถ้าประตูบานใดบานหนึ่ง ฝากระโปรงหน้าหรือฝากระโปรงท้ายปิดไม่สนิท
Top