Direction Indicator

                  

                  

ABS

แสดงการทำงานของไฟเลี้ยว

   แสดงการทำงานของไฟเลี้ยว

1. ความหมายของตัวชี้วัดต่างๆ
  • สัญลักษณ์นี้จะกระพริบในระหว่างการเปิดไฟเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาหรือเปิดไฟฉุกเฉิน ถ้าติดสว่างตลอดเวลาหรือกระพริบเร็วขึ้นผิดปกติ ไฟเลี้ยวอาจมีการชำรุด
1. ความหมายของตัวชี้วัดต่างๆ
  • สัญลักษณ์นี้จะกระพริบในระหว่างการเปิดไฟเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาหรือเปิดไฟฉุกเฉิน ถ้าติดสว่างตลอดเวลาหรือกระพริบเร็วขึ้นผิดปกติ ไฟเลี้ยวอาจมีการชำรุด
Top