Home > Owner > Indicator Icons > Airbag Warning Lamp

Airbag Warning Lamp

                  

                  

Airbag

ถุงลมนิรภัยด้านหน้า มีความผิดปกติ

   ถุงลมนิรภัยด้านหน้า มีความผิดปกติ

1. ความหมายของตัวชี้วัดต่างๆ
  • หากไฟของสัญลักษณ์นี้ดับลง หรือปรากฏขึ้นและค้างอยู่ หรือกระพริบเป็นระยะ ในขณะขับขี่ แสดงถึงถุงลมนิรภัยด้านหน้ามีความผิดปกติ
1. ความหมายของตัวชี้วัดต่างๆ
  • หากไฟของสัญลักษณ์นี้ดับลง หรือปรากฏขึ้นและค้างอยู่ หรือกระพริบเป็นระยะ ในขณะขับขี่ แสดงถึงถุงลมนิรภัยด้านหน้ามีความผิดปกติ
Top