Home > Owner > Ford Protect: Extended Service Plans & Warranty | Ford TH > Roadside Assistance > Standard Roadside Assistance

Standard Roadside Assistance

Standard Roadside Assistance

 

Ford 24hr Roadside Assistance

จากโทรศัพท์บ้านพื้นฐาน                   1-800-222-000 (ฟรี)

จากโทรศัพท์มือถือ                             1-401-222-000 (นาทีละ 3 บาททั่วประเทศ)

หรือหมายเลข                                      02-305-8592

Standard Roadside Assistance

 

Ford 24hr Roadside Assistance

จากโทรศัพท์บ้านพื้นฐาน                   1-800-222-000 (ฟรี)

จากโทรศัพท์มือถือ                             1-401-222-000 (นาทีละ 3 บาททั่วประเทศ)

หรือหมายเลข                                      02-305-8592

 • บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินแบบมาตรฐาน

  บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินแบบมาตรฐาน

  • ฟรี บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี
  • ฟรี บริการยก/ลากรถ ไม่จำกัดจำนวนครั้งในระยะเวลา 1 ปี
  • ฟรี บริการยก/ลากรถ ไปยังศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของ Ford ที่ใกล้ที่สุดฟรี ไม่จำกัดระยะทาง
  • กรณียกลากไปยังสถานที่อื่น บริการลากรถฟรี ระยะทาง 15 กม.แรก กรณีที่ต้องการยก/ลากรถเป็นระยะทางมากกว่า 15 กม. คิดค่าบริการ กม.ละ 25 บาท โดยสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่าง
  • สำหรับการลากรถในระยะทางไกล (เกินกว่า 50 กม.) เจ้าหน้าที่ Customer Service จะแจ้งราคาแบบเหมาจ่าย   ทั้งนี้จะต้องได้รับความยินยอมจากสมาชิกก่อนการดำเนินการยก/ลาก
  • บริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชม. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือรถเสีย
  • ฟรีบริการรับกุญแจสำรอง จากสถานที่ที่รับกุญแจสำรอง จนถึงจุดเกิดเหตุ ในระยะทาง 20 กม. ส่วนที่เกิน 20 กม. คิดเพิ่ม กม.ละ 25 บาท โดยสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบส่วนต่าง ในกรณีที่ลูกค้าต้องการช่างกุญแจเฉพาะทาง สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าช่างกุญแจ
  • ฟรี บริการเติมน้ำมันฟรีจำนวน 10 ลิตร 1 ครั้งต่อปี เมื่อน้ำมันหมดฉุกเฉิน ไม่สามารถขับเคลื่อนได้
  • บริการนี้จำกัดไว้เพียงปีละ 1 ครั้ง หากเกิดเหตุการณ์เดียวกันภายในปีเดียวกัน ฟรีค่าประสานงานงาน โดยสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ำมัน
  • บริการจัดหารถทดแทน : ในกรณีที่รถยนต์ของสมาชิกต้องถูกยก/ลากจากที่เกิดเหตุ ทางศูนย์คอลเซ็นเตอร์จะทำการประสานงานจัดหารถทดแทนให้แก่สมาชิก ในกรณีที่ต้องการ โดยสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการเช่ารถและค่าใช้จ่ายอื่นตามที่บริษัทรถเช่ากำหนด
  • ฟรี บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี
  • ฟรี บริการยก/ลากรถ ไม่จำกัดจำนวนครั้งในระยะเวลา 1 ปี
  • ฟรี บริการยก/ลากรถ ไปยังศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของ Ford ที่ใกล้ที่สุดฟรี ไม่จำกัดระยะทาง
  • กรณียกลากไปยังสถานที่อื่น บริการลากรถฟรี ระยะทาง 15 กม.แรก กรณีที่ต้องการยก/ลากรถเป็นระยะทางมากกว่า 15 กม. คิดค่าบริการ กม.ละ 25 บาท โดยสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่าง
  • สำหรับการลากรถในระยะทางไกล (เกินกว่า 50 กม.) เจ้าหน้าที่ Customer Service จะแจ้งราคาแบบเหมาจ่าย   ทั้งนี้จะต้องได้รับความยินยอมจากสมาชิกก่อนการดำเนินการยก/ลาก
  • บริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชม. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือรถเสีย
  • ฟรีบริการรับกุญแจสำรอง จากสถานที่ที่รับกุญแจสำรอง จนถึงจุดเกิดเหตุ ในระยะทาง 20 กม. ส่วนที่เกิน 20 กม. คิดเพิ่ม กม.ละ 25 บาท โดยสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบส่วนต่าง ในกรณีที่ลูกค้าต้องการช่างกุญแจเฉพาะทาง สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าช่างกุญแจ
  • ฟรี บริการเติมน้ำมันฟรีจำนวน 10 ลิตร 1 ครั้งต่อปี เมื่อน้ำมันหมดฉุกเฉิน ไม่สามารถขับเคลื่อนได้
  • บริการนี้จำกัดไว้เพียงปีละ 1 ครั้ง หากเกิดเหตุการณ์เดียวกันภายในปีเดียวกัน ฟรีค่าประสานงานงาน โดยสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ำมัน
  • บริการจัดหารถทดแทน : ในกรณีที่รถยนต์ของสมาชิกต้องถูกยก/ลากจากที่เกิดเหตุ ทางศูนย์คอลเซ็นเตอร์จะทำการประสานงานจัดหารถทดแทนให้แก่สมาชิก ในกรณีที่ต้องการ โดยสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการเช่ารถและค่าใช้จ่ายอื่นตามที่บริษัทรถเช่ากำหนด
 • บริการช่วยเหลือทางการแพทย์

  Cบริการช่วยเหลือทางการแพทย์

  (เฉพาะในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขณะอยู่บนท้องถนน ไม่ครอบคลุมการเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บ)

  • เคลื่อนย้าย/
   ส่งตัวกลับในเหตุกรณีที่เกิดอุบัติเหตุไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสมที่ใกล้ที่พักอาศัยของสมาชิกมากที่สุด
   ภายในประเทศไทย
  • บริการนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลที่เหมาะสมที่ใกล้ที่สุด ในกรณีที่โรงพยาบาลที่สมาชิกเข้ารับการรักษา ไม่มีขีดความสามารถเพียงพอที่จะให้การรักษาได้
   การตัดสินใจเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอยู่ในวินิจฉัยของผู้อำนวยการทางการแพทย์ของมอนเดียล แอสซิสแทนซ์ ร่วมกับแพทย์เจ้าของไข้ (เฉพาะภายในประเทศไทย)
  • บริการส่งครอบครัวกลับภูมิลำเนา (เฉพาะภายในประเทศไทย) ในกรณีที่สมาชิกต้องเข้ารับการรักษา หรืออยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายหรือส่งตัวกลับ
  • บริการนำศพกลับภูมิลำเนา (เฉพาะภายในประเทศไทย)

   

  หมายเหตุ: สำหรับความช่วยเหลือทางการแพทย์ให้ความคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 250,000
  บาทและคุ้มครองเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น

  (เฉพาะในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขณะอยู่บนท้องถนน ไม่ครอบคลุมการเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บ)

  • เคลื่อนย้าย/
   ส่งตัวกลับในเหตุกรณีที่เกิดอุบัติเหตุไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสมที่ใกล้ที่พักอาศัยของสมาชิกมากที่สุด
   ภายในประเทศไทย
  • บริการนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลที่เหมาะสมที่ใกล้ที่สุด ในกรณีที่โรงพยาบาลที่สมาชิกเข้ารับการรักษา ไม่มีขีดความสามารถเพียงพอที่จะให้การรักษาได้
   การตัดสินใจเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอยู่ในวินิจฉัยของผู้อำนวยการทางการแพทย์ของมอนเดียล แอสซิสแทนซ์ ร่วมกับแพทย์เจ้าของไข้ (เฉพาะภายในประเทศไทย)
  • บริการส่งครอบครัวกลับภูมิลำเนา (เฉพาะภายในประเทศไทย) ในกรณีที่สมาชิกต้องเข้ารับการรักษา หรืออยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายหรือส่งตัวกลับ
  • บริการนำศพกลับภูมิลำเนา (เฉพาะภายในประเทศไทย)

   

  หมายเหตุ: สำหรับความช่วยเหลือทางการแพทย์ให้ความคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 250,000
  บาทและคุ้มครองเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น

 • บริการเสริม

  บริการเสริม

  นอกเหนือจากบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินแล้ว ยังรวมถึงบริการเสริมเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแด่สมาชิก ซึ่งสมาชิกสามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

  • บริการสายด่วนทางการแพทย์ 24 ชม.* (แนะนำสถานรักษาพยาบาล)                                        
  • บริการจองโรงแรม / ภัตตาคาร
  • บริการส่งข้อความเร่งด่วน (ส่งผ่านข้อความในนามของสมาชิก)  
  • บริการจองรถลีมูซีน / รถเช่า
  • บริการจองเที่ยวบิน และเช็คตารางเที่ยวบิน                                   
  • บริการสำรองเวลาออกรอบกอล์ฟ

  * บริการช่วยเหลือจะจำกัด เฉพาะบริเวณที่อยู่ใกล้สถานที่รักษา และ/หรือ สามารถเดินทางไปยังสถานที่รักษาได้

  นอกเหนือจากบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินแล้ว ยังรวมถึงบริการเสริมเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแด่สมาชิก ซึ่งสมาชิกสามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

  • บริการสายด่วนทางการแพทย์ 24 ชม.* (แนะนำสถานรักษาพยาบาล)                                        
  • บริการจองโรงแรม / ภัตตาคาร
  • บริการส่งข้อความเร่งด่วน (ส่งผ่านข้อความในนามของสมาชิก)  
  • บริการจองรถลีมูซีน / รถเช่า
  • บริการจองเที่ยวบิน และเช็คตารางเที่ยวบิน                                   
  • บริการสำรองเวลาออกรอบกอล์ฟ

  * บริการช่วยเหลือจะจำกัด เฉพาะบริเวณที่อยู่ใกล้สถานที่รักษา และ/หรือ สามารถเดินทางไปยังสถานที่รักษาได้

** บริการนี้ไม่รวมปัญหาที่เกิดจากอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติ **

 

อายุรถ 1-6 ปี ค่าธรรมเนียมสมาชิก 1 ปี คือ 1,790 บาท ค่าธรรมเนียมสมาชิก 2 ปี คือ 3,400 บาท
อายุรถ 6-10 ปี ค่าธรรมเนียมสมาชิก 1 ปี คือ 2,495 บาท ค่าธรรมเนียมสมาชิก 2 ปี คือ 4,740 บาท

 

** บริการนี้ไม่รวมปัญหาที่เกิดจากอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติ **

 

อายุรถ 1-6 ปี ค่าธรรมเนียมสมาชิก 1 ปี คือ 1,790 บาท ค่าธรรมเนียมสมาชิก 2 ปี คือ 3,400 บาท
อายุรถ 6-10 ปี ค่าธรรมเนียมสมาชิก 1 ปี คือ 2,495 บาท ค่าธรรมเนียมสมาชิก 2 ปี คือ 4,740 บาท