Home > > Collision

Ford Thailand | อะไหล่ตัวถัง

อะไหล่แท้สำหรับงานซ่อมสีและตัวถัง

ดูแลรถฟอร์ดของคุณให้ได้มาตรฐาน


ไม่มีใครต้องการให้เกิดการเฉี่ยวชน แต่เมื่อสถานการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ฟอร์ดทำได้มากกว่าการให้คุณได้กลับมาใช้รถดังเดิม เราใช้อะไหล่แท้
มาตรฐานฟอร์ดที่ผ่านการผลิตอย่างมีคุณภาพเพื่อให้คุณมั่นใจว่ารถยนต์ฟอร์ดของคุณจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเดิม

อะไหล่แท้สำหรับงานซ่อมสีและตัวถัง

ดูแลรถฟอร์ดของคุณให้ได้มาตรฐาน


ไม่มีใครต้องการให้เกิดการเฉี่ยวชน แต่เมื่อสถานการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ฟอร์ดทำได้มากกว่าการให้คุณได้กลับมาใช้รถดังเดิม เราใช้อะไหล่แท้
มาตรฐานฟอร์ดที่ผ่านการผลิตอย่างมีคุณภาพเพื่อให้คุณมั่นใจว่ารถยนต์ฟอร์ดของคุณจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเดิม

collision_billboard

เลือกใช้อะไหล่แท้ที่เหมาะสม

การใช้อะไหล่แท้ที่เหมาะสมสำคัญอย่างยิ่งต่อสมรรถนะของรถยนต์ และความอุ่นใจของคุณ

เลือกใช้อะไหล่แท้ที่เหมาะสม

การใช้อะไหล่แท้ที่เหมาะสมสำคัญอย่างยิ่งต่อสมรรถนะของรถยนต์ และความอุ่นใจของคุณ

เลือกศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังที่ได้การรับรองมาตฐาน

คุณรู้หรือไม่ว่าคุณมีทางเลือกที่หลากหลายเมื่อต้องการซ่อมงานสีและตัวถัง

 • บริษัทประกันภัยรถยนต์ของคุณไม่สามารถบังคับให้คุณเข้ารับบริการที่อู่ซ่อมรถยนต์ใดเป็นการเฉพาะได้
 • คุณมีสิทธิเลือกอะไหล่แท้ มาตรฐานฟอร์ด (OEM ) ที่เป็นของใหม่
 • คุณไม่จำเป็นต้องนำรถยนต์ของคุณเข้าอู่ซ่อมรถยนต์ หากยังไม่พร้อม
 • คุณควรตรวจสอบราคาประเมินความเสียหาย อะไหล่ที่ใช้ และ รายการงานซ่อมก่อนเริ่มต้นการซ่อม
 • เพื่อรถฟอร์ดที่คุณรัก เลือกศูนย์บริการซ่อมตัวถังรถยนต์มาตฐานฟอร์ดในพื้นที่ของคุณ คุณจะได้รับอะไหล่แท้และบริการงานซ่อมที่ได้คุณภาพจากช่างฟอร์ดที่ผ่านการฝึกอบรม

เลือกศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังที่ได้การรับรองมาตฐาน

คุณรู้หรือไม่ว่าคุณมีทางเลือกที่หลากหลายเมื่อต้องการซ่อมงานสีและตัวถัง

 • บริษัทประกันภัยรถยนต์ของคุณไม่สามารถบังคับให้คุณเข้ารับบริการที่อู่ซ่อมรถยนต์ใดเป็นการเฉพาะได้
 • คุณมีสิทธิเลือกอะไหล่แท้ มาตรฐานฟอร์ด (OEM ) ที่เป็นของใหม่
 • คุณไม่จำเป็นต้องนำรถยนต์ของคุณเข้าอู่ซ่อมรถยนต์ หากยังไม่พร้อม
 • คุณควรตรวจสอบราคาประเมินความเสียหาย อะไหล่ที่ใช้ และ รายการงานซ่อมก่อนเริ่มต้นการซ่อม
 • เพื่อรถฟอร์ดที่คุณรัก เลือกศูนย์บริการซ่อมตัวถังรถยนต์มาตฐานฟอร์ดในพื้นที่ของคุณ คุณจะได้รับอะไหล่แท้และบริการงานซ่อมที่ได้คุณภาพจากช่างฟอร์ดที่ผ่านการฝึกอบรม
collision-columnsplitter-1
collision-columnsplitter-2

เลือกประกันภัยรถยนต์ที่ถูกต้อง

หากท่านทำประกันภัยรถยนต์กับบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่เสนอเบี้ยซ่อมอู่ทั่วไป ถึงแม้จะจ่ายน้อยกว่าแต่บริษัทประกันภัยก็ต้องควบคุมค่าใช้จ่ายมากขึ้นเช่นกัน เช่นเมื่อมีอะไหล่ทางเลือกหรืออะไหล่จากการผลิตซ้ำ บริษัทประกันภัยเหล่านั้นอาจบอกอู่ซ่อมให้ใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ที่มีราคาถูกกว่าแทนอะไหล่ใหม่มาตรฐานฟอร์ด ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายและสามารถสร้างปัญหาให้กับการติดตั้ง พื้นผิว คุณภาพ และความคงทน

หากบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่คุณติดต่อนำเสนอเบี้ยประกันภัยซ่อมอู่ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมชิ้นส่วนอะไหล่แท้ OEM มาตรฐานฟอร์ด หรือคุณต้องจ่ายส่วนต่างในกรณีเลือกเข้ารับบริการศูนย์บริการซ่อมตัวถังรถยนต์มาตฐานฟอร์ด ให้ลองเปรียบเทียบข้อมูลและคุณอาจพบบริษัทประกันภัยรถนยต์รายอื่นที่ให้ความคุ้มครองดังกล่าว

ประกันภัยรถยนต์ที่ร่วมโปรแกรม Ford Ensure ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะเพื่อดูแลรถยนต์ฟอร์ดของคุณ สำหรับสิทธิประโยชน์และรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

เลือกประกันภัยรถยนต์ที่ถูกต้อง

หากท่านทำประกันภัยรถยนต์กับบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่เสนอเบี้ยซ่อมอู่ทั่วไป ถึงแม้จะจ่ายน้อยกว่าแต่บริษัทประกันภัยก็ต้องควบคุมค่าใช้จ่ายมากขึ้นเช่นกัน เช่นเมื่อมีอะไหล่ทางเลือกหรืออะไหล่จากการผลิตซ้ำ บริษัทประกันภัยเหล่านั้นอาจบอกอู่ซ่อมให้ใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ที่มีราคาถูกกว่าแทนอะไหล่ใหม่มาตรฐานฟอร์ด ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายและสามารถสร้างปัญหาให้กับการติดตั้ง พื้นผิว คุณภาพ และความคงทน

หากบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่คุณติดต่อนำเสนอเบี้ยประกันภัยซ่อมอู่ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมชิ้นส่วนอะไหล่แท้ OEM มาตรฐานฟอร์ด หรือคุณต้องจ่ายส่วนต่างในกรณีเลือกเข้ารับบริการศูนย์บริการซ่อมตัวถังรถยนต์มาตฐานฟอร์ด ให้ลองเปรียบเทียบข้อมูลและคุณอาจพบบริษัทประกันภัยรถนยต์รายอื่นที่ให้ความคุ้มครองดังกล่าว

ประกันภัยรถยนต์ที่ร่วมโปรแกรม Ford Ensure ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะเพื่อดูแลรถยนต์ฟอร์ดของคุณ สำหรับสิทธิประโยชน์และรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

อะไหล่สำหรับงานซ่อมสีและตัวถังไม่ได้มีคุณภาพดีเหมือนกันทั้งหมด

เมื่อคุณใช้อะไหล่แท้มาตรฐานฟอร์ด คุณจะมั่นใจได้ว่าชิ้นส่วนเหล่านี้ได้คุณภาพและสามารถประกอบเข้ากับรถฟอร์ดของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ และมีความคงทนอย่างยาวนาน

อะไหล่สำหรับงานซ่อมสีและตัวถังไม่ได้มีคุณภาพดีเหมือนกันทั้งหมด

เมื่อคุณใช้อะไหล่แท้มาตรฐานฟอร์ด คุณจะมั่นใจได้ว่าชิ้นส่วนเหล่านี้ได้คุณภาพและสามารถประกอบเข้ากับรถฟอร์ดของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ และมีความคงทนอย่างยาวนาน

 • ล้อรถยนต์

  ล้อรถยนต์

  collision-accordion-1
  • อะไหล่แท้ฟอร์ดทุกชิ้นผ่านการทดสอบอย่างรัดกุมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ก่อนที่จะนำมาประกอบเข้ากับรถยนต์ฟอร์ด อะไหล่เหล่านี้ได้รับการทดสอบให้ทำงานกับรถยนต์ได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ ในขณะที่อะไหล่ทางเลือกไม่มีการทดสอบเหล่านี้
  • “การซ่อมแทนการเปลี่ยนอะไหล่” มีโอกาสทำให้กระทะล้อเสียรูป ซึ่งสามารถทำให้ล้อหรือยางรถยนต์เสียหายมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้
  • ล้อรถยนต์รับน้ำหนักของรถยนต์ไว้ ดังนั้นหากเกิดรอยแตกหรือบิดงอย่อมจะสร้างความเสียหายให้กับล้อมากยิ่งขึ้น
  • อะไหล่แท้ฟอร์ดทุกชิ้นผ่านการทดสอบอย่างรัดกุมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ก่อนที่จะนำมาประกอบเข้ากับรถยนต์ฟอร์ด อะไหล่เหล่านี้ได้รับการทดสอบให้ทำงานกับรถยนต์ได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ ในขณะที่อะไหล่ทางเลือกไม่มีการทดสอบเหล่านี้
  • “การซ่อมแทนการเปลี่ยนอะไหล่” มีโอกาสทำให้กระทะล้อเสียรูป ซึ่งสามารถทำให้ล้อหรือยางรถยนต์เสียหายมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้
  • ล้อรถยนต์รับน้ำหนักของรถยนต์ไว้ ดังนั้นหากเกิดรอยแตกหรือบิดงอย่อมจะสร้างความเสียหายให้กับล้อมากยิ่งขึ้น
 • กระจกหน้ารถ

  กระจกหน้ารถ

  collision-accordion-2

  ชิ้นส่วนกระจกรถยนต์

  • กระจกรถยนต์เป็นส่วนประกอบโครงสร้างในรถยนต์ของคุณ จึงต้องประกอบเข้ากับตัวรถยนต์ได้อย่างสมบูรณ์แบบเพื่อใช้งานและปกป้องได้อย่างที่ฟอร์ดออกแบบมา
  • อะไหล่กระจกรถยนต์ที่ไม่ใช่อะไหล่แท้ของฟอร์ดย่อมไม่ได้รับการผลิตและทดสอบให้ประกอบได้พอดีหรือทำงานเสมือนหนึ่งเช่นอะไหล่แท้ฟอร์ด มีเพียงอะไหล่กระจกรถยนต์แท้มาตรฐานฟอร์ดเท่านั้นที่ได้รับการผลิตให้สามารถประกอบเข้ากับรถยนต์ ฟอร์ดของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • เศษหินหรือรอยร้าวสามารถลดความทนทานของกระจกหน้า ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการที่รถยนต์จะปกป้องคุณและผู้โดยสารของคุณในการเฉี่ยวชน

  ชิ้นส่วนกระจกรถยนต์

  • กระจกรถยนต์เป็นส่วนประกอบโครงสร้างในรถยนต์ของคุณ จึงต้องประกอบเข้ากับตัวรถยนต์ได้อย่างสมบูรณ์แบบเพื่อใช้งานและปกป้องได้อย่างที่ฟอร์ดออกแบบมา
  • อะไหล่กระจกรถยนต์ที่ไม่ใช่อะไหล่แท้ของฟอร์ดย่อมไม่ได้รับการผลิตและทดสอบให้ประกอบได้พอดีหรือทำงานเสมือนหนึ่งเช่นอะไหล่แท้ฟอร์ด มีเพียงอะไหล่กระจกรถยนต์แท้มาตรฐานฟอร์ดเท่านั้นที่ได้รับการผลิตให้สามารถประกอบเข้ากับรถยนต์ ฟอร์ดของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • เศษหินหรือรอยร้าวสามารถลดความทนทานของกระจกหน้า ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการที่รถยนต์จะปกป้องคุณและผู้โดยสารของคุณในการเฉี่ยวชน
 • แผ่นโลหะ

  แผ่นโลหะ

  collision-accordion-3

  อะไหล่ตัวถัง

  • ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอะไหล่ตัวถังเป็นมากกว่าแค่เรื่องสวยงาม อะไหล่ตัวถังยังช่วยปกป้องชิ้นส่วนและระบบต่าง ๆ ที่ประตู หลังคา กันชน และส่วนอื่น ๆ
  • อู่ซ่อมรถยนต์ทั่วไป มักจะประเมินงานซ่อมอะไหล่ตัวถังโดยการเคาะแทนการเปลี่ยนอะไหล่แท้
  • อะไหล่ตังถังฟอร์ดผลิตจากเหล็กที่มีความแข็งแกร่งสูง จึงควรได้รับการซ่อมด้วยเครื่องมือพิเศษจากศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานฟอร์ดโดยเฉพาะ ค้นหาศูนย์ดังกล่าว ที่นี่
  • รถยนต์ฟอร์ดใช้อะไหล่ตัวถังจากเหล็กที่มีความแข็งแกร่งสูง ผู้จำหน่ายอะไหล่ที่ไม่ใช่อะไหล่แท้ของฟอร์ดไม่สามารถเลียนแบบเหล็กชนิดนี้ได้

  อะไหล่ตัวถัง

  • ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอะไหล่ตัวถังเป็นมากกว่าแค่เรื่องสวยงาม อะไหล่ตัวถังยังช่วยปกป้องชิ้นส่วนและระบบต่าง ๆ ที่ประตู หลังคา กันชน และส่วนอื่น ๆ
  • อู่ซ่อมรถยนต์ทั่วไป มักจะประเมินงานซ่อมอะไหล่ตัวถังโดยการเคาะแทนการเปลี่ยนอะไหล่แท้
  • อะไหล่ตังถังฟอร์ดผลิตจากเหล็กที่มีความแข็งแกร่งสูง จึงควรได้รับการซ่อมด้วยเครื่องมือพิเศษจากศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานฟอร์ดโดยเฉพาะ ค้นหาศูนย์ดังกล่าว ที่นี่
  • รถยนต์ฟอร์ดใช้อะไหล่ตัวถังจากเหล็กที่มีความแข็งแกร่งสูง ผู้จำหน่ายอะไหล่ที่ไม่ใช่อะไหล่แท้ของฟอร์ดไม่สามารถเลียนแบบเหล็กชนิดนี้ได้
Top