engine-oil-quality-monitoring-system

intelligent-oil-life-moniter

แนวทางการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง (IOLM) และการตรวจเช็คระยะตามกำหนด (Scheduled Maintenance)

แนวทางการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง (IOLM) และการตรวจเช็คระยะตามกำหนด (Scheduled Maintenance)

1. หากลูกค้านำรถเข้ามาที่ศูนย์บริการ เนื่องจากถึงรอบการเช็กระยะตามกำหนด 12 เดือน หรือ 15,000 กม. สามารถตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ % ของ IOLM ว่าเหลืออยู่ระดับไหน เพื่อทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามตารางด้านล่าง

1. หากลูกค้านำรถเข้ามาที่ศูนย์บริการ เนื่องจากถึงรอบการเช็กระยะตามกำหนด 12 เดือน หรือ 15,000 กม. สามารถตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ % ของ IOLM ว่าเหลืออยู่ระดับไหน เพื่อทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามตารางด้านล่าง

หากพบว่า IOLM แจ้งเตือนว่า % เหลือน้อยกว่า 30% ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทันที


หากพบว่า IOLM แจ้งเตือนว่า % เหลือน้อยกว่า 30% ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทันที

2. หากลูกค้านำรถเข้ามาที่ศูนย์บริการและพบว่า IOLM แจ้งเตือน 5% ควรตรวจเช็กระยะพร้อมกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง (IOLM) กรณีที่รอบการตรวจเช็กระยะครั้งต่อไป (Next Scheduled Service Due) เหลือน้อยกว่า 2 เดือน หรือ 2,000 กม. ตามตารางแนะนำด้านล่าง

2. หากลูกค้านำรถเข้ามาที่ศูนย์บริการและพบว่า IOLM แจ้งเตือน 5% ควรตรวจเช็กระยะพร้อมกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง (IOLM) กรณีที่รอบการตรวจเช็กระยะครั้งต่อไป (Next Scheduled Service Due) เหลือน้อยกว่า 2 เดือน หรือ 2,000 กม. ตามตารางแนะนำด้านล่าง

ข้อแนะนำสำหรับการตรวจเช็กระยะ (Scheduled Maintenance)
ข้อแนะนำสำหรับการตรวจเช็กระยะ (Scheduled Maintenance)

ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเครื่องผ่านแอปพลิเคชัน FordPass

ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเครื่องผ่านแอปพลิเคชัน FordPass

ระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเครื่องผ่านแอปพลิเคชัน FordPass

ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำมันเครื่องอัจฉริยะ Intelligent Oil-Life Monitor (IOLM) ในรถยนต์ของท่าน จะประมวลผลข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆ ในเครื่องยนต์และจากการใช้งานจริง รวมถึงพฤติกรรมการขับขี่ ซึ่งระบบจะคำนวณอย่างแม่นยำ เมื่อถึงกำหนดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ระบบจะแจ้งเตือนบนหน้าปัดในรถของท่าน เพื่อแจ้งเตือนว่าถึงเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเครื่องแล้ว

ระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเครื่องผ่านแอปพลิเคชัน FordPass

ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำมันเครื่องอัจฉริยะ Intelligent Oil-Life Monitor (IOLM) ในรถยนต์ของท่าน จะประมวลผลข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆ ในเครื่องยนต์และจากการใช้งานจริง รวมถึงพฤติกรรมการขับขี่ ซึ่งระบบจะคำนวณอย่างแม่นยำ เมื่อถึงกำหนดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ระบบจะแจ้งเตือนบนหน้าปัดในรถของท่าน เพื่อแจ้งเตือนว่าถึงเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเครื่องแล้ว

จะสามารถตรวจเช็กอายุการใช้งานน้ำมันเครื่องในรถยนต์ของเราได้อย่างไร?

ท่านสามารถตรวจเช็กเปอร์เซ็นต์อายุการใช้งานน้ำมันเครื่องผ่านทางแอปพลิเคชัน FordPass บนโทรศัพท์มือถือของท่าน หรือหน้าปัดจอแสดงผลในรถของท่าน

จะสามารถตรวจเช็กอายุการใช้งานน้ำมันเครื่องในรถยนต์ของเราได้อย่างไร?

ท่านสามารถตรวจเช็กเปอร์เซ็นต์อายุการใช้งานน้ำมันเครื่องผ่านทางแอปพลิเคชัน FordPass บนโทรศัพท์มือถือของท่าน หรือหน้าปัดจอแสดงผลในรถของท่าน

ระบบจะแจ้งเตือนอย่างไรเมื่อใกล้ถึงกำหนดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

  • ระบบตรวจวัดน้ำมันเครื่องอัจฉริยะ (IOLM) จะแสดงข้อความเตือน “Change Engine Oil Soon” บนหน้าจอแสดงผลในหน้าปัดรถยนต์หรือในแอปพลิเคชัน FordPass เมื่อคุณภาพน้ำมันเครื่องลดลงเหลือ 5% หรือท่านสามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเมื่อระดับคุณภาพน้ำมันเครื่องแสดงผลตั้งแต่ 30% ลงมา
  • กรุณาติดต่อศูนย์บริการฟอร์ดใกล้บ้านท่าน เพื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หรือ 800 กิโลเมตร นับจากข้อความปรากฏขึ้น เพื่อเป็นการปกป้องเครื่องยนต์จากการใช้น้ำมันเครื่องที่เสื่อมสภาพ

ระบบจะแจ้งเตือนอย่างไรเมื่อใกล้ถึงกำหนดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

  • ระบบตรวจวัดน้ำมันเครื่องอัจฉริยะ (IOLM) จะแสดงข้อความเตือน “Change Engine Oil Soon” บนหน้าจอแสดงผลในหน้าปัดรถยนต์หรือในแอปพลิเคชัน FordPass เมื่อคุณภาพน้ำมันเครื่องลดลงเหลือ 5% หรือท่านสามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเมื่อระดับคุณภาพน้ำมันเครื่องแสดงผลตั้งแต่ 30% ลงมา
  • กรุณาติดต่อศูนย์บริการฟอร์ดใกล้บ้านท่าน เพื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หรือ 800 กิโลเมตร นับจากข้อความปรากฏขึ้น เพื่อเป็นการปกป้องเครื่องยนต์จากการใช้น้ำมันเครื่องที่เสื่อมสภาพ

สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน FordPass

  • เฉพาะรถยนต์รุ่นที่รองรับการเชื่อมต่อโมเด็มแอปพลิเคชัน FordPass
  • หากคุณใช้แอปพลิเคชัน FordPass โปรดอ่านข้อ กำหนดและนโยบายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของ FordPass ได้ที่ www.ford.co.th/en/owner/fordpass/
  • การใช้งาน FordPass จำเป็นต้องมีอุปกรณ์มือถือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ และแอปพลิเคชัน FordPass อาจมีการอัปเดตเป็นครั้งคราว (ซึ่งอาจมีการเพิ่ม ลด หรือเปลี่ยนแปลงการให้บริการ)

สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน FordPass

  • เฉพาะรถยนต์รุ่นที่รองรับการเชื่อมต่อโมเด็มแอปพลิเคชัน FordPass
  • หากคุณใช้แอปพลิเคชัน FordPass โปรดอ่านข้อ กำหนดและนโยบายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของ FordPass ได้ที่ www.ford.co.th/en/owner/fordpass/
  • การใช้งาน FordPass จำเป็นต้องมีอุปกรณ์มือถือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ และแอปพลิเคชัน FordPass อาจมีการอัปเดตเป็นครั้งคราว (ซึ่งอาจมีการเพิ่ม ลด หรือเปลี่ยนแปลงการให้บริการ)
Top