Home > About Ford > Ford Dealer Application

ฟอร์ด | สนใจเป็นผู้จำหน่ายฟอร์ด

สนใจเป็นผู้จำหน่ายฟอร์ด

ติดต่อ  ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายผู้จำหน่าย
. เขต*กรุงเทพ ปริมณฑลและภาคกลาง :   ติดต่อ คุณพัฒสินี นุตะมาน, โทร. 02-686-4363,  pnutama1@ford.com
เขตตจังหวัด ภาคเหนือและภาคอีสาน : ติดต่อ คุณอลงกรณ์ เตปินใจ, โทร. 02-686-4722, ateapinj@ford.com  
เขตจังหวัด ภาคใต้ : ติดต่อ คุณปทุมทิพย์ เลิศชัยสถาพร, โทร. 02-686-4425, plertcha@ford.com

          

สนใจเป็นผู้จำหน่ายฟอร์ด

ติดต่อ  ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายผู้จำหน่าย
. เขต*กรุงเทพ ปริมณฑลและภาคกลาง :  
ติดต่อ คุณพัฒสินี นุตะมาน, โทร. 02-686-4363,  pnutama1@ford.com
เขตตจังหวัด ภาคเหนือและภาคอีสาน : ติดต่อ คุณอลงกรณ์ เตปินใจ, โทร. 02-686-4722, ateapinj@ford.com  
เขตจังหวัด ภาคใต้ : ติดต่อ คุณปทุมทิพย์ เลิศชัยสถาพร, โทร. 02-686-4425, plertcha@ford.com

Ford Dealer Application

ขั้นตอนในการสมัครเป็นผู้จำหน่ายฟอร์ด มีดังต่อไปนี้

1. ส่งใบสมัครพร้อมข้อมูลเบื้องต้นดังต่อไปนี้ มาที่ แผนกพัฒนาผู้จำหน่าย ที่ E-mail: dealerdv@ford.com การนำเสนอพื้นที่เพื่อทำการก่อสร้าง /ปรับปรุงโชว์รูมตามมาตรฐานฟอร์ด โดยมีเอกสารประกอบเพื่อการพิจารณา เบื้องต้นดังนี้

    ·  แผนภาพถ่ายของสถานที่ ( ที่ดิน / อาคารปัจจุบัน สถานที่ข้างเคียง ถนนโดยรอบ เป็นต้น)

    ·  แผนที่โดยสังเขป โดยกรุณาระบุตำแหน่งของสถานที่นำเสนอลงบน Google map หรือแผนที่อื่นๆ (เพื่อทราบตำแหน่งที่นำเสนอ รวมทั้งสถานที่หลักๆ และ โชว์รูมคู่แข่งในบริเวณข้างเคียง)

    ·  สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ สำเนาสัญญาเช่าที่มีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 15 ปี  (หรือ สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / เข่า)

    ·  ส่งแบบฟอร์มใบสมัครให้ทางฟอร์ด  กรุณา Download ในสมัคร (Word) ได้ที่นี่

2. กรณีที่ฟอร์ดอนุมัติเบื้องต้น  ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อให้ท่านดำเนินการ ตามขั้นตอนดังนี้

    ·  ส่ง แผนธุรกิจ รวมทั้ง Sales and Profit Forecast ให้ทางฟอร์ด - กรุณา Download ตัวอย่างในการนำเสนอ (PowerPoint) ได้ที่นี่

    ·  นำเสนอ กับทาง Market Representation Committee (MRC)

3. ฟอร์ดประกาศผล (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครในเขตการขายนั้น)

 

 

ขั้นตอนในการสมัครเป็นผู้จำหน่ายฟอร์ด มีดังต่อไปนี้

1. ส่งใบสมัครพร้อมข้อมูลเบื้องต้นดังต่อไปนี้ มาที่ แผนกพัฒนาผู้จำหน่าย ที่ E-mail: dealerdv@ford.com การนำเสนอพื้นที่เพื่อทำการก่อสร้าง /ปรับปรุงโชว์รูมตามมาตรฐานฟอร์ด โดยมีเอกสารประกอบเพื่อการพิจารณา เบื้องต้นดังนี้

    ·  แผนภาพถ่ายของสถานที่ ( ที่ดิน / อาคารปัจจุบัน สถานที่ข้างเคียง ถนนโดยรอบ เป็นต้น)

    ·  แผนที่โดยสังเขป โดยกรุณาระบุตำแหน่งของสถานที่นำเสนอลงบน Google map หรือแผนที่อื่นๆ (เพื่อทราบตำแหน่งที่นำเสนอ รวมทั้งสถานที่หลักๆ และ โชว์รูมคู่แข่งในบริเวณข้างเคียง)

    ·  สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ สำเนาสัญญาเช่าที่มีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 15 ปี  (หรือ สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / เข่า)

    ·  ส่งแบบฟอร์มใบสมัครให้ทางฟอร์ด  กรุณา Download ในสมัคร (Word) ได้ที่นี่

2. กรณีที่ฟอร์ดอนุมัติเบื้องต้น  ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อให้ท่านดำเนินการ ตามขั้นตอนดังนี้

    ·  ส่ง แผนธุรกิจ รวมทั้ง Sales and Profit Forecast ให้ทางฟอร์ด - กรุณา Download ตัวอย่างในการนำเสนอ (PowerPoint) ได้ที่นี่

    ·  นำเสนอ กับทาง Market Representation Committee (MRC)

3. ฟอร์ดประกาศผล (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครในเขตการขายนั้น)