Home > Owner > Loyalty Program 2020 Registration

Loyalty Program 2020 Registration

Ford Family Exclusive Deal

สิทธิพิเศษ เพื่อคนพิเศษ
สำหรับเจ้าของรถฟอร์ดและครอบครัว


Ford Family Exclusive Deal

สิทธิพิเศษ เพื่อคนพิเศษ
สำหรับเจ้าของรถฟอร์ดและครอบครัว


กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายฟอร์ดจะทำการติดต่อท่าน
เพื่อแจ้งรายละเอียดโปรโมชั่น และเสนอราคารุ่นรถที่ท่านสนใจ

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายฟอร์ดจะทำการติดต่อท่าน
เพื่อแจ้งรายละเอียดโปรโมชั่น และเสนอราคารุ่นรถที่ท่านสนใจ

*ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก

การยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

*ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก

การยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 


ข้าพเจ้าประสงค์ที่จะได้รับการติดต่อจากฟอร์ดและผู้จำหน่ายฟอร์ดสำหรับข้อเสนอ โปรโมชั่น และรายละเอียดสินค้าและบริการของฟอร์ดในอนาคต

 


ข้าพเจ้าประสงค์ที่จะได้รับการติดต่อจากฟอร์ดและผู้จำหน่ายฟอร์ดสำหรับข้อเสนอ โปรโมชั่น และรายละเอียดสินค้าและบริการของฟอร์ดในอนาคต

หมายเหตุ หากท่านประสงค์ที่จะยกเลิกรับการติดต่อจากฟอร์ด ท่านสามารถแจ้งยกเลิกได้โดยติดต่อศุนย์ลูกค้าสัมพันธ์ฟอร์ด โทร: 1383

หมายเหตุ หากท่านประสงค์ที่จะยกเลิกรับการติดต่อจากฟอร์ด ท่านสามารถแจ้งยกเลิกได้โดยติดต่อศุนย์ลูกค้าสัมพันธ์ฟอร์ด โทร: 1383