Home > luckydraw2021

luckydraw2021

luckydraw2021

ข้อกำหนดและเงื่อนไขลุ้นรับรางวัลส่วนลดภายใต้กิจกรรม ‘Motor Show Everywhere 2021’

ข้อกำหนดและเงื่อนไขลุ้นรับรางวัลส่วนลดภายใต้กิจกรรม ‘Motor Show Everywhere 2021’

ลุ้นรับส่วนลดมูลค่า 100,000 บาท จำนวน 50 รางวัล มูลค่ารวม 5,000,000 บาท

เมื่อจองรถฟอร์ด ตั้งแต่ 12 มีนาคม 64 - 4 เมษายน 64 และออกรถภายใน 30 เมษายน 64

เมื่อจองรถฟอร์ดรุ่นใดก็ได้ที่งาน Motor Show และโชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศ ตั้งแต่ 12 มีนาคม 64 - 4 เมษายน 64 รับสิทธิในการลุ้นรางวัล โดยการจอง 1 คัน ได้รับ 1 สิทธิ โดยต้องออกรถดังกล่าว ภายในวันที่ 30 เมษายน 64 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจองและออกรถที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่น รถ Display และรถขาย Fleet และไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น

 • รางวัลส่วนลดในการซื้อรถฟอร์ด (สำหรับรถรุ่นที่ระบุไว้ในใบจอง) มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 50 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 5,000,000 บาท
 • บริษัทฯ จะทําการพิมพ์ ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ลูกค้าที่จองรถภายในระยะเวลาข้างต้น แล้วตัดเป็นชิ้นส่วนนํามาจับรางวัล โดยจะจับรางวัลในวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จํากัด เลขที่ 3/16 ถนนสนามบินน้ํา ต.ท่าทราย อ.เมือง นนทบุรี 11000 และประกาศผลวันที่ 12 เมษายน 2564 ผ่านทาง www.facebook.com/FordThailand
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากตัวแทนผู้จำหน่ายฟอร์ด เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับรางวัล หากติดต่อไม่ได้ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไป
 • ผู้โชคดีจะต้องนำเอกสารหลักฐานแสดงตัวตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน มาติดต่อเพื่อใช้สิทธิส่วนลดด้วยตนเอง ที่โชว์รูมฟอร์ดที่ทำการลงชื่อจองรถเพื่อทำการออกรถภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 หากเลยจากระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์จากรางวัลดังกล่าว
 • ลูกค้าที่ถอนจองหรือไม่ได้ออกรถภายในกำหนดเวลาข้างต้น จะไม่มีสิทธิ์ในการรับรางวัล ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้มีชื่อในใบจองรถยนต์ และออกรถจากศูนย์บริการที่ทำการลงชื่อจองรถไว้เท่านั้น
 • พนักงานบริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือ พนักงานของผู้จำหน่าย และพนักงานบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงครอบครัวและเครือญาติใกล้ชิดของบุคคลดังกล่าวไม่มีสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
 • รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ และ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้างต้น จะถูกจัดเก็บและเปิดเผยไปยังบริษัท ฟอร์ด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (“ฟอร์ด”) และบริษัทในเครือ เพื่อให้ฟอร์ดสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการติดต่อท่านเกี่ยวกับกิจกรรมที่ท่านตกลงเข้าร่วมนี้ ฟอร์ดอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับผู้จำหน่ายของฟอร์ดและผู้ให้บริการ(ซัพพลายเออร์)อื่นของฟอร์ดที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลของท่านอาจถูกโอนย้ายไปยังแหล่งจัดเก็บข้อมูลต่างประเทศ นโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของฟอร์ดสามารถดูได้ที่ https://www.ford.co.th ซึ่งจะอธิบายถึงการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของฟอร์ด ท่านสามารถติดต่อฟอร์ดเพื่อขอเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้ทาง Call Center โทร 1383
 • กรณีผู้โชคดีออกรถฟอร์ด ก่อนวันที่บริษัท ทำการจับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้โชคดี (ลูกค้าออกรถไปแล้วโดยไม่ทราบว่าได้รับรางวัล) บริษัทจะมอบของรางวัลเป็นทองคำมูลค่าเทียบเท่ากับรางวัลส่วนลดที่ลูกค้าต้องได้รับ
 • ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Call Center โทร 1383

ดูข้อเสนอพิเศษ

ลุ้นรับส่วนลดมูลค่า 100,000 บาท จำนวน 50 รางวัล มูลค่ารวม 5,000,000 บาท

เมื่อจองรถฟอร์ด ตั้งแต่ 12 มีนาคม 64 - 4 เมษายน 64 และออกรถภายใน 30 เมษายน 64

เมื่อจองรถฟอร์ดรุ่นใดก็ได้ที่งาน Motor Show และโชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศ ตั้งแต่ 12 มีนาคม 64 - 4 เมษายน 64 รับสิทธิในการลุ้นรางวัล โดยการจอง 1 คัน ได้รับ 1 สิทธิ โดยต้องออกรถดังกล่าว ภายในวันที่ 30 เมษายน 64 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจองและออกรถที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่น รถ Display และรถขาย Fleet และไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น

 • รางวัลส่วนลดในการซื้อรถฟอร์ด (สำหรับรถรุ่นที่ระบุไว้ในใบจอง) มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 50 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 5,000,000 บาท
 • บริษัทฯ จะทําการพิมพ์ ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ลูกค้าที่จองรถภายในระยะเวลาข้างต้น แล้วตัดเป็นชิ้นส่วนนํามาจับรางวัล โดยจะจับรางวัลในวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จํากัด เลขที่ 3/16 ถนนสนามบินน้ํา ต.ท่าทราย อ.เมือง นนทบุรี 11000 และประกาศผลวันที่ 12 เมษายน 2564 ผ่านทาง www.facebook.com/FordThailand
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากตัวแทนผู้จำหน่ายฟอร์ด เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับรางวัล หากติดต่อไม่ได้ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไป
 • ผู้โชคดีจะต้องนำเอกสารหลักฐานแสดงตัวตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน มาติดต่อเพื่อใช้สิทธิส่วนลดด้วยตนเอง ที่โชว์รูมฟอร์ดที่ทำการลงชื่อจองรถเพื่อทำการออกรถภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 หากเลยจากระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์จากรางวัลดังกล่าว
 • ลูกค้าที่ถอนจองหรือไม่ได้ออกรถภายในกำหนดเวลาข้างต้น จะไม่มีสิทธิ์ในการรับรางวัล ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้มีชื่อในใบจองรถยนต์ และออกรถจากศูนย์บริการที่ทำการลงชื่อจองรถไว้เท่านั้น
 • พนักงานบริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือ พนักงานของผู้จำหน่าย และพนักงานบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงครอบครัวและเครือญาติใกล้ชิดของบุคคลดังกล่าวไม่มีสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
 • รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ และ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้างต้น จะถูกจัดเก็บและเปิดเผยไปยังบริษัท ฟอร์ด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (“ฟอร์ด”) และบริษัทในเครือ เพื่อให้ฟอร์ดสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการติดต่อท่านเกี่ยวกับกิจกรรมที่ท่านตกลงเข้าร่วมนี้ ฟอร์ดอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับผู้จำหน่ายของฟอร์ดและผู้ให้บริการ(ซัพพลายเออร์)อื่นของฟอร์ดที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลของท่านอาจถูกโอนย้ายไปยังแหล่งจัดเก็บข้อมูลต่างประเทศ นโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของฟอร์ดสามารถดูได้ที่ https://www.ford.co.th ซึ่งจะอธิบายถึงการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของฟอร์ด ท่านสามารถติดต่อฟอร์ดเพื่อขอเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้ทาง Call Center โทร 1383
 • กรณีผู้โชคดีออกรถฟอร์ด ก่อนวันที่บริษัท ทำการจับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้โชคดี (ลูกค้าออกรถไปแล้วโดยไม่ทราบว่าได้รับรางวัล) บริษัทจะมอบของรางวัลเป็นทองคำมูลค่าเทียบเท่ากับรางวัลส่วนลดที่ลูกค้าต้องได้รับ
 • ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Call Center โทร 1383

ดูข้อเสนอพิเศษ