Home > Ford Beyond

Ford Beyond

ฟอร์ด มอบการดูแลอย่างดี ตลอด 5 ปี

ฟอร์ด มอบการดูแลอย่างดี ตลอด 5 ปี

Ford Beyond
โปรแกรม Ford Beyond : ฟอร์ดพร้อมดูแล นาน 5 ปี*

“ รับประกันคุณภาพรถยนต์นาน 5 ปี ฟรีค่าแรงและค่าอะไหล่เช็กระยะ 5 ปี พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ตลอด 5 ปี”

 

โปรแกรม Ford Beyond : ฟอร์ดพร้อมดูแล นาน 5 ปี*

“ รับประกันคุณภาพรถยนต์นาน 5 ปี ฟรีค่าแรงและค่าอะไหล่เช็กระยะ 5 ปี พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ตลอด 5 ปี”

 • Ford Beyond
  Ford Beyond

  เพิ่มความอุ่นใจในการขับขี่ตลอด 5 ปี ด้วยการรับประกันคุณภาพรถที่ยาวนานขึ้น ทั้งค่าอะไหล่และค่าแรงเช็กระยะ รวมถึงบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชม. ตลอด 5 ปี ท่านสามารถรับบริการผ่านเครือข่ายผู้จําหน่ายฟอร์ดทั่วประเทศ.

  เพิ่มความอุ่นใจในการขับขี่ตลอด 5 ปี ด้วยการรับประกันคุณภาพรถที่ยาวนานขึ้น ทั้งค่าอะไหล่และค่าแรงเช็กระยะ รวมถึงบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชม. ตลอด 5 ปี ท่านสามารถรับบริการผ่านเครือข่ายผู้จําหน่ายฟอร์ดทั่วประเทศ.

 • รายละเอียดการคุ้มครอง
  รายละเอียดการคุ้มครอง
  • รับประกันคุณภาพรถ 5 ปี /100,000 กม เป็นการรับประกันมาตรฐานจากโรงงานซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องของชิ้นส่วนภายใต้การขับขี่ปกติเป็นระยะเวลา 5 ปี หรือ 100,000 กม. (แล้วแต่กรณีใดถึงก่อน) โดยไม่รวมค่าแรงและค่าอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งานหรืออะไหล่สึกหรอ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสมุดรับประกันและบริการ (Warranty and Service Booklet)
  • ฟรีค่าแรงและค่าอะไหล่เช็กระยะ 5 ครั้ง ภายในระยะ 5 ปี / 75,000 กม. ทุก 1 ปีหรือ 15,000 กม.  (แล้วแต่กรณีใดถึงก่อน)  ครอบคลุมค่าอะไหล่และค่าแรงทุกรายการสำหรับการเช็กระยะ ตามตารางเช็กระยะที่ระบุในคู่มือการใช้งาน  เช่น น้ำมันเครื่องชนิดสังเคราะห์แท้ 100% ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ไส้กรองอากาศแอร์ ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ไส้กรองอากาศ น้ำมันเบรก  พร้อมค่าแรงและถ่วงล้อทุกระยะ รวมค่าอะไหล่และค่าแรง ผ้าเบรก แบตเตอรี่ และใบปัดน้ำฝน โดยจำกัด แบตเตอรี่ 2ชุด ผ้าเบรคหน้าหลังทั้ง disc และ drum brake 1 ชุด (ขึ้นอยู่กับรุ่นรถที่จำหน่าย) ใบปัดน้ำฝน 5 ชุด  ซึ่งคำนวณจากค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนอะไหล่ในระยะ 5 ปีและต้องผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานจากศูนย์บริการเพื่อพิจารณาการเปลี่ยนอะไหล่ดังกล่าว
  • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด 5 ปี ไม่จำกัดระยะทาง ไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอด 24 ชม. ครอบคลุมกรณีดังต่อไปนี้ สตาร์ทไม่ติด ยางแบน น้ำมันเชื้อเพลิงหมดถัง (1 ครั้งต่อปี ไม่เกิน 10 ลิตร) ลืมกุญแจในรถ รถเสียกรณีอื่นๆเช่นหม้อน้ำแตกรั่ว สายพานขาดในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเบื้องต้นได้ และไม่รวมกรณีอุบัติเหตุ จะมีบริการยกรถลูกค้าไปยังศูนย์บริการฟอร์ดที่ใกล้ที่สุดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย กรณีที่ลากไปยังสถานที่อื่นที่ไม่ใช่ศูนย์บริการฟอร์ดที่ใกล้ที่สุด ฟรี 15 กม.แรก กม. ต่อไปกม. ละ 25 บาท หรือเหมาจ่ายโดยต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า

   ข้อมูลเพิ่มเติม www.ford.co.th

  • รับประกันคุณภาพรถ 5 ปี /100,000 กม เป็นการรับประกันมาตรฐานจากโรงงานซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องของชิ้นส่วนภายใต้การขับขี่ปกติเป็นระยะเวลา 5 ปี หรือ 100,000 กม. (แล้วแต่กรณีใดถึงก่อน) โดยไม่รวมค่าแรงและค่าอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งานหรืออะไหล่สึกหรอ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสมุดรับประกันและบริการ (Warranty and Service Booklet)
  • ฟรีค่าแรงและค่าอะไหล่เช็กระยะ 5 ครั้ง ภายในระยะ 5 ปี / 75,000 กม. ทุก 1 ปีหรือ 15,000 กม.  (แล้วแต่กรณีใดถึงก่อน)  ครอบคลุมค่าอะไหล่และค่าแรงทุกรายการสำหรับการเช็กระยะ ตามตารางเช็กระยะที่ระบุในคู่มือการใช้งาน  เช่น น้ำมันเครื่องชนิดสังเคราะห์แท้ 100% ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ไส้กรองอากาศแอร์ ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ไส้กรองอากาศ น้ำมันเบรก  พร้อมค่าแรงและถ่วงล้อทุกระยะ รวมค่าอะไหล่และค่าแรง ผ้าเบรก แบตเตอรี่ และใบปัดน้ำฝน โดยจำกัด แบตเตอรี่ 2ชุด ผ้าเบรคหน้าหลังทั้ง disc และ drum brake 1 ชุด (ขึ้นอยู่กับรุ่นรถที่จำหน่าย) ใบปัดน้ำฝน 5 ชุด  ซึ่งคำนวณจากค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนอะไหล่ในระยะ 5 ปีและต้องผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานจากศูนย์บริการเพื่อพิจารณาการเปลี่ยนอะไหล่ดังกล่าว
  • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด 5 ปี ไม่จำกัดระยะทาง ไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอด 24 ชม. ครอบคลุมกรณีดังต่อไปนี้ สตาร์ทไม่ติด ยางแบน น้ำมันเชื้อเพลิงหมดถัง (1 ครั้งต่อปี ไม่เกิน 10 ลิตร) ลืมกุญแจในรถ รถเสียกรณีอื่นๆเช่นหม้อน้ำแตกรั่ว สายพานขาดในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเบื้องต้นได้ และไม่รวมกรณีอุบัติเหตุ จะมีบริการยกรถลูกค้าไปยังศูนย์บริการฟอร์ดที่ใกล้ที่สุดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย กรณีที่ลากไปยังสถานที่อื่นที่ไม่ใช่ศูนย์บริการฟอร์ดที่ใกล้ที่สุด ฟรี 15 กม.แรก กม. ต่อไปกม. ละ 25 บาท หรือเหมาจ่ายโดยต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า

  ข้อมูลเพิ่มเติม www.ford.co.th

kba-2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

Ford Call Center โทร. 1383 หรือ 1-800-225-449 (ต่างจังหวัดโทรฟรี)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

Ford Call Center โทร. 1383
หรือ 1-800-225-449
(ต่างจังหวัดโทรฟรี)