สนใจซื้อโปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพ

 


 

สนใจซื้อโปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพ

 


 

 

โดยการส่งข้อมูลในแบบฟอร์มนี้ ข้าพเจ้าให้ความยินยอมโดยสมัครใจในการเก็บ ใช้ หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าไปยังบริษัทคู่สัญญาของฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี
และบริษัทในเครือฟอร์ด ซึ่งดูแลจัดการในการขายโปรแกรมขยายเวลารับประกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามคำขออันเกี่ยวกับการซื้อโปรแกรมขยายเวลารับประกัน
และการติดต่อข้าพเจ้า หากจำเป็น เพื่อดำเนินการหรือการบริการอันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฟอร์ด

โดยการส่งข้อมูลในแบบฟอร์มนี้ ข้าพเจ้าให้ความยินยอมโดยสมัครใจในการเก็บ ใช้ หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าไปยังบริษัทคู่สัญญาของฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนีและบริษัทในเครือฟอร์ด ซึ่งดูแลจัดการในการขายโปรแกรมขยายเวลารับประกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามคำขออันเกี่ยวกับการซื้อโปรแกรมขยายเวลารับประกัน
และการติดต่อข้าพเจ้า หากจำเป็น เพื่อดำเนินการหรือการบริการอันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฟอร์ด