Click here to find out more

SYNC™ allows you to drive in comfort and safety and still use your Bluetooth® devices. Just say what you need and SYNC™ will do it, while your hands stay on the wheel and your eyes on the road.

หมายเหตุ: เฉพาะบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมรายการ • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ • ภาพที่ใช้เพื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้น อุปกรณ์มาตรฐานอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า